fredag 19 februari 2021

Mäta dimensionsportaler som forskare – går det?

Ja, det är fullt möjligt att elektroniskt mäta portaler. Jag började redan på 80-talet ta fram de första instrumenten. Här är några generationer instrument som skvallrar om hur portaler fungerar fysikaliskt. 

Grader av öppning

För att kunna bygga instrument till att mäta dimensionsportaler med måste man förstå vad en portal är. En förenklad förklaring är att en portal är ett avgränsat område som har tunnare gräns till parallell verklighet. Denna öppning som kan uppstå är inte fullt öppen utan sker med olika styrka. Man kan säga att inom området kan materia av annan tid och annan dimension fas in sig. När viss interferens uppstår kan man uppleva känsla eller felaktigt uttryckt ”energi” på platsen (KRS 1 –2,5). När delvis infasning börjar kan enstaka sinnesförnimmelser uppstå. T.ex ljud av kanoner och slagfält utan annan närvaro eller synlig gestalt som är delvis genomsynlig (KRS 3 – 3,5). Det är först vid full infasning som en farkost av annan verklighet kan landa och besättningen fullt fysiskt kan interagera med oss.

Hur portaler öppnar sig och gradvis fasas en annan verklighet in

Mätandets dilemma

När en annan verklighet fasas in i vår börjar andra naturlagar råda. Dessa kallar vi anomalier eller paranormala fenomen. Marken gungar, lokalt solsken inom portalen bara, ljuden upphör, bli berörd av en genomsynlig närvaro. Det området är KRS 3 och där går det att använda instrument som detekterar elektroniskt anomalierna. Men så fort det går över till KRS 4 vid full infasning slår de andra naturlagarna ut vår elektronik och alla apparater blir oanvändbara. 

Så länge våra naturlagar råder i portalen fungerar instrument
byggda av vår frekvensmateria

Designa första instrumentet

Min vana trogen började jag studera portaler klärvoajant med en teknikers öga och samla underlag som kunde skvallra om hur de fungerade. Bland de första jag fann var att mina akupunkturpunkter aktiverades och lyste skarp. Men ett viktigare sambandet fann jag när jag studerade aktiverade portaler klärvoajant. Det visade sig att dessa hade exakt samma beteende och utseende som mina akupunkturpunkter. De uppvisade dessutom samma dallrande elektriska vägg kring sig. 

Första generationens instrument som fick plats i fickan

Först ut var en mätare som motsvararen lögndetektor som mäter när resistansen i huden minskar pga svettningar bl.a. Visst visade den utslag men gav inga egentliga bevis. Min omedvetna förväntan kunde ha åstadkommit det. Samma med en mätare jag tog fram för jordstrålning som registrerade musklers signaler. Nästa steg var att övergå till att se om jag kunde mäta samma resistansförändringar i marken som jag gjort på huden. 

Stora akupunkturnålar krävdes för Jordens kropp!

Marken var full med störningar

Markens akupunkturpunkter (portaler) var fulla med störningar. Trodde naturligtvis först att det var fel på mina instrument jag byggt. Jag pratade senare med en vän och ingenjör som jobbade på ABB och fick veta att hela Sveriges elnät strömmade till stora delar tillbaka genom marken upp till vattenfallen i norr. Vad återstod då för metod? Jo, att se om jag i luften kunde mäta förändringarna elektrostatiskt som jag kunde ovanför huden och dess akupunkturpunkter. För det krävdes en elektrometer (fältstyrkemeter) och av de jag byggde som fungerade bäst såg den ut som en väderkvarn med roterande vingar framför detektorytorna. 

Med liten propeller och motor surrade vi omkring och fick mätresultat

Fungerade bra och väckte fler frågor

Det här var i slutet på 80-talet, i samma veva som jag funnit kristallnätet som portalerna var knutna till. De känsliga rackarna till instrument pajade jag många gånger men jag fick resultaten jag förväntade mig – att elektriska motståndet sjönk som vid en akupunkturpunkt. Instrumenten mätte bara när portalen var aktiverad och fenomen uppträdde i den. 

En kvantmekaniskt tunnel för elektroner

Nästa fråga var hur kom det sig att de fungerade? Jag studerade även detta klärvoajant och kunde bara konstatera att jonerna plötsligt hoppade utan att de hade energin till att göra det. Det är känt inom elektronik som tunneleffekt. Det uppstår en kvant-tunnel mellan två platser så elektronen inte behöver färdas långa vägen över barriären utan hoppar från ena platsen till den andra. Det här fenomenet skulle alltså kunna bära svaret på varför farkoster kan färdas långa sträckor över universum – de tunnlar helt enkelt i rymden. Alltså de hoppar från planet till planet och även från energiplan till energiplan (läs dimensioner).

En rymdtunnel för dimensionella skepp, UFO
Fler mätningar av fenomen

Naturligtvis utvecklade jag fler instrument under stor möda, fattig företagare och pappa och alla de dimensionella diplomatiska kontakter som började komma och gjorde mig helt dränerad. Att möta andra varelser i portaler av vitt skilda materiafrekvenser är extremt påfrestande på kroppen. Men några kunde jag få resultat med i vissa portaler som öppnade sig till hög KRS 3,5 – 4,0. En av dessa var första generationen av tid-differensmätare. Jag insåg nämligen att de flest fenomen som uppstår i portalerna var relaterade till tiden. Till exempel ljud utan källa, lättnad eller tryck, dallrande luft utan hetta mm. 

Den nya tid-differensmätaren på gång som kommer kunna
mäta tidskillnader på mindre än miljondelar

Senaste teknologin

Mitt mål med förbättrade detektorer och mätare för portalerna var att kunna mäta dem även när de inte är öppna. Det är inte möjligt utan att samtidigt på konstgjord väg aktivera dem. Två instrument är framtagna (men finns inte längre monterade av säkerhetsskäl). Hur resonanstekniken ätr kosntruerad kan jag tyvärr inte gå in på. Jag kan endast beskriva dess funktion. Den har nämligen en dubbel funktion genom sin resonans. Resonansen som den genererar tillsammans med portalen ger en elektrisk ström som kan mätas och användas för detektion av porten. Men resonansen med portalen åstadkommer också en accelerering av kristallporten och därmed en artificiell aktivering på liknande sätt som dimensionella farkoster påverkar dessa öppningar. 

Bara att hålla en kristall i handen kan oavsiktligt ge dig en allvarlig
chock om du viftar med den i en portal

Krävs vara portalvandrare

Man behöver vara ytterst försiktig med en sådan detektor så man inte kommer i kontakt med detektorns resonanspoler. Man kan få allvarliga skador vid beröring av detektorns poler. Accelerationen som den kan åstadkomma av portalen kan bli för mycket för en vanlig person att hantera. Verkligheten kan bokstavligen ryckas bort som en matta under fötterna med psykisk kollaps som följd. För att klara detta krävs att vara en van portalvandrare. 

De påfrestningar som portaler ger mig krävs en superhjälte att klara.
Jag önskar jag vore en med en flashig dräkt till!

Jag kommer tyvärr inte släppa senaste teknologin. Men jag är övertygad vi kommer se den en dag när vi är del av den kosmiska gemenskapen som är på framväxt i universum. Och det snart hoppas jag. 

________ 

.

Heliga platser, dimensionsportaler, tunnelfenomen och besökare
kan en dag påvisas och förklaras med framtidens forskning

 
Mikael Kvist, författare och klärvoajant forskare och tekniker

___________________________

Du kan läsa om hela bakgrunden om hur tunnlarna används i böckerna Tidkrigarna I & II av Mikael Kvist: https://www.spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist 


Facebook-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare kan du läsa högaktuella inlägg och ta del av andras upplevelser, reflektioner och diskussioner kring artikeln. Gruppen administreras Föreningen Mundum som samlar in gåvor till paranormal forskning och klärvoajanta studier. 

torsdag 7 januari 2021

Portaler och de två polerna

Få har fullt förstått portaler. Vad riktiga portaler är och hur konkreta de är. Det här är en översikt skriven av en portalvandrare. En belysning av hur gränsöverskridande portaler uppstått ur kosmos grundläggande poler. Vad är en riktig portal?

I en portal upphör vanligt avstånd och tid inom ett litet lokalt område. Med det följer en mängd fenomen jag inte tar upp här utan fokuserar på portalers betydelse i kosmiskt perspektiv. En portal möjliggör resor mellan planeter genom en slags tidtunnlar till andra portaler. Alla planeter har dessa portaler naturligt. De möjliggör också resor i tid och mellan dimensioner och frekvensplan. Kort kan man säga att en portal är en kosmisk möjlighet för allt liv att mötas över gränserna. Detta har sin grund i att alla portaler är möten mellan de jag kallar för De ursprungliga polerna. Återkommer till det i finalen. 

Föreställningar om portaler

Jag backar för att avveckla myter först. För många är portaler något som nämns vid planetkonstellationer och är abstrakta öppningar för inkommande lovande energier. För andra är portaler magiska siffror som numerologiskt lovar oss öppningar i våra liv. Riktiga portaler, alltså riktiga öppningar mellan dimensioner, bryr sig inte om några människor som numrerat och indelat sin tid efter rotation och religion. Riktiga portaler bryr sig inte om siffror och absolut inte jämna siffror som ettriga favoriten 11:11. Byt kalender till muslimsk eller kinesisk så fattar du att du hängt upp dig på en lokal mänsklig indelning. Människor vill se symmetri för människor har ett projiceringsbehov av ordning. Palindromet 2020-02-02 är ett sådant löjligt exempel. Det som märktes den dagen var bara vad som var att vänta när många människor höjer sina positiva förväntningar. 

(Fullt trovärdigt för det ger självtillfredställelse)

De verkliga portalerna

Portaler finns på många platser på vår Jord och dessutom tätt. De utgör speciella ytor i naturen och sannolikheten är stor att du bor på en eller nära. Är portalen aktiv påverkas ditt liv radikalt och du märker det, inte minst på ditt mående, både kroppsligt och emotionellt. De påverkar stämningen i rummet och ger upplevelser av ”energier”. Det är helt fel begrepp för det är inte några energier i rummet men ändå ändras vad jag kallar stämning och kan vara harmonisk eller disharmonisk för dig. Det är anslaget i dig som är harmonisk eller disharmonisk – inte portalen som sådan eller några goda kontra farliga energier. Är portalen fel för dig har du valt fel plats att bo på. Portaler har endast olika kvaliteter som kan liknas vid olika musikinstruments klanger och rytmer. Vill du ha violin och inte rock byter du plats eller lär dig att bli samstämd med platsens portal. 

Gemensam nämnare

Alla portaler har olika storlek, kvalitet, rytm, öppningsgrad och öppningstider men de har också en gemensam nämnare. I dem alla finns där två återkommande poler som man kan hitta på marken som två punkter – en manlig och en kvinnlig punkt. De har fått sina namn av att de påverkar män respektive kvinnor olika. Manliga punkten kan kännas ovanifrån som kall och vissa fall tryckande eller borrande på huvudet. Kvinnliga punkten känns underifrån strömmande upp som en varm och pirrande mjuk ström. Det är de olika resonanserna och övervikterna mellan dessa två poler som ger tre kategorier av grundläggande skilda portalöppningar. 

(Polerna är polare – deras sammansmälta kärleksmöte gav upphov till portaler)

Tre kategorier portaler
  • Den överlägset vanligaste kategorin är himmelsöppnande portaler med faderspolsövervikt. De är hexagonala till formen och benämns därför kristallportar. När de är öppna upplevs de alltid svala/kalla och mer eller mindre smärtsamt påfrestande på kroppen även om de har helande kvaliteter. 
  • Kategorin portaler som strömmar upp underifrån och ger moderspolsövervikt är sällsynta och små. De är ofta inte mer än 0,5 – 15 m jämfört med kristallportar som ligger mellan 5 – 500 meter. 
  • Den tredje och mest imponerande kategorin är blomportaler som kan bli flera mil i diameter och vara öppna under flera veckor. De har fått sitt namn av den blomliknande form de har när de slår ut i dans. De har en mycket typiskt anslag i hjärtat/bröstet som är omisskännligt. De är fullt balanserade mellan faders- och moderspol och bildar en mjuk dans och en slingrande rörelse genom kosmos när de förbinder planeter med varandra. 

(En blomportal glömmer man aldrig – den lämnar ingen oberörd i hjärtat)

Vad är en portal i kosmiskt perspektiv? 

Dags att återkomma till den ursprungliga frågan vad en portal är. En portal har uppstått där ett möte mellan De Två Polerna stått. En portal är evigt tidlös, för den är ett minne av De Tvås möte och förening där de båda förlorade avståndet mellan varandra. En gång där de älskade och gick upp i varandra innan de åter föll tillbaka vilande, i sin eviga kosmisk rytm, kärleksrytm. 

(En portal är en helig plats – en plats för förening)

På många planeter i universum är portaler heliga platser och här har du fått orsaken beskriven. Men länge har Moderspolen varit höljd i dimmor och det enda utomjordingar och mästare kunde berätta om var deras faderssol (ofta kallad Centralsol) som deras heliga högsta. Korrekt rätt och halv. Det finns många faderssolar, källor till faderspol, men bara en återstående moderspol långt borta i gömd dåtid! Och vi har äran att vandra på Henne, Moderns sist utpost. 

Hemliga kriget om Modern

Förstår du vikten av den planet du bor på? Människor hyllar himmelsöppningar och påstådda inflöden, men missar att de bor på en förlorad helig planet i kosmos, den sista av sitt slag. Jorden är Moderns sista utpost. Men är det människan som är orsaken till försummelsen. Nej, kosmos har en sorglig historia av fullkomlighet i halvhet. 

Hemligheten var att de ville ha av Henne det de nödvändigt behövde. Det har man under årtusenden tillsett att fått genom människor av Jorden genom att rikta deras uppmärksamhet bort från Henne och ut. Böner, åkallan obesvarad, frekvenshöjningsflykt från planeten och införd tro om himmelsk himmel kontra helvete inuti Henne. Och sist men inte minst predikat monoteism så som den övertygat tett sig hos de som levt med bara en pol levande. 

(Portaler blev till kontrollöppningar för nödvändig utgående pol-energi)

Fredsrörelsen från Jorden

De rörelser som känts av i kosmos 2020, genom kollektiva måenden, skulle jag vilja kalla för fredsrörelser. De många faderssolar och deras motsvarande gudar har fört krig mot varandra och om Modern i evig tid. I och med moderspolen reser sig blir Hennes egenskaper åter tillgängliga för alla. Inget att strida om finns längre. Istället samlas alla, av alla slag och alla frekvensdimensioner, för att gemensamt återvända och inför henne buga som likvärdig och nödvändig. Detta startades i blygsam skala 1995 och omfattar nu hela universum och alla dess nivåer. Återvändandets samlade rörelse pågår nu – den jag kallar för Nedstigningens tid. Tiden där alla tider av Faderns framtider och av Modern alla dåtider möts. Självklart de vill Hem, där allt en gång startade och De Två som är Ett vandrade sida vid sida. 

(En kosmisk symbol som betyder: Gemensamma ursprunget, roten, för alla framtider)


Mikael Kvist, författare och klärvoajant forskare och tekniker

___________________________

Läs mer om tidkrigen som varit och hur fredsrörelsen startade på Jorden med första föreningen av utomjordingar över gränserna – ljusa, grå och mörka i en samlad flotta till Moderns och naturväsens försvar och upprättelse. Du kan läsa om hela bakgrunden i böckerna Tidkrigarna I & II av Mikael Kvist: https://www.spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist 


I Facebook-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare kan du läsa högaktuella inlägg och ta del av andras upplevelser, reflektioner och diskussioner kring artikeln. Gruppen administreras Föreningen Mundum som samlar in gåvor till paranormal forskning och klärvoajanta studier. tisdag 1 december 2020

Kärlek bortom dimensionerna

Kan två mötas som inte är av samma planet? Vad händer om kärlek uppstår? Tro det eller ej, men alla avstånd upphör. 

Jag börjar i tokiga änden
Hur är det att äga en kärlek som passerar både tid och rum men även dimension? Det är bortom sunt förnuft, om inte, kalla det för rent dumdristigt. Jag menar hur i hela friden skall det vara möjligt att träffas med några miljoner år i tidsskillnad? För att inte tala om dimensionerna och tidkrigen som skiljt oss åt. Bli aldrig förälskad i en utomjording brukar jag säga men i själva verket har jag ingen talan. Jag föll genom rymden, och hon till mig. 

Ett livligt liv med utbytare
Visst hade jag haft erfarenhet av utbytare så jag visste vad det var att lämna kroppen och låta någon annan ta över och köra bilen. Jag kunde använda samma sak när jag behövde få rapporter lämnade utan distorsion. Jag lämnade kroppen och utbytaren lämnade rapporten och jag kom tillbaka när det var klart. Behövde jag lära mig en annan civilisation inifrån kunde jag med tillåtelse gå in i en utomjordisk kropp och erfara och förstå deras verklighet. Det medförde också att jag ofta fick med mig deras språk tillbaka. Vanligen tynade dessa bort när jag inte hade någon att prata dem med. Men mina kunskaper och förståelser jag erhöll stannade. Jag använde detta som diplomat för att förmedla förståelser mellan olika motsatta utomjordiska grupper. 

(Med utbytare, varken inre eller yttre rymd var mig främmande)

Blyg inför henne av stjärnorna
Så långt var det lugnt. Tills Hon kom. Vi möttes som diplomater och plötsligt var jag så blyg som aldrig förr. Nu hade jag tagit mig vatten över huvudet och kände mig som en liten blöt katt inför henne. Visst hade jag mött alla slags former, inklusive insektoider, men någon som henne och med den utstrålningen, ja då var jag liten. Tack och lov fick vi mötet privat, till och med hemligt, för det var ju krig. Inget var sig likt, hon mötte mig typiskt utomjordiskt milt, men det var mer. Vi stod där blyga inför varandra? Hon med blont kroppslångt men uppsatt hår som ramade in hennes klassiskt vackra ansikte. En aura, jag tappade andan av fyllde rummet och det där underliga... hon hade känslor, eller uppstod de med mig? 


(Jag hade för lite självkänsla för att begripa att jag, människa av Jorden,
hade berört henne som ingen annan)


Stulna stunder
Vi gjorde det vi kunde för att träffas men i krig och bevakade portaler blev det inte ofta. Och det skulle bli svårare för krigen hade knappt börjat och Fria Förenade Flottan hade inte bildats än. Varje möte var stulen tid, olaglig för att säga det mer korrekt. Om kärlek skulle uppstå, skulle band uppstå som bröt mot dimensionslagarna. Dessa kärleksband blev förbindelser som knöt samman tider på ett olagligt sätt, för de skulle kunna orsaka okontrollerad öppning mellan verkligheter. Men än värre var att de som upprätthöll ordning genom sin makt skulle förlora sin makt. I oförmåga att observera egna känslor såg de omöjlig kärlek över dimensionerna som ett hot. Så många gånger jag frågade varför är vår relation så förbannat farlig, varför får vi inte vara ifred? Men det var ingen fråga, det var förtvivlan över att det obeskrivligt fina inte fick finnas. 

Reflekterade först i spegeln
Jag märkte henne inte först. Jag tror det var när min hand plötsligt berörde mitt skägg som var så typiskt för henne. "Va, är det du!?". Jag gick till spegeln och tittade. Var det så? Var det ditt luriga leende jag kände, inte minnet av dig? Hon lämnade inte mina tankar, det var omöjligt att låta bli att tänka om och om igen på henne när vi träffats. Spelades upp om och om igen. Men, "näe, du är där din luring, du ser genom min ögon!" Och så sprudlande strålade hon upp. Jag tappade hakan, bokstavligen. "Du tappade hakan", sa hon lurigt leende, och jag stängde den genast! "Nä, det här är inte rättvist", skulle jag säga men hann inte klart innan jag såg henne i spegeln. Jag tittade på mina, eh hennes händer, såg genom hennes ögon. Vi var två och inte. Två men en. 

”The best thing, the only thing about me that I like, is you”

I Dina Ögon
Det är otroligt att det finns en film som fångat detta så väl. 'In Your Eyes' heter filmen (från 2014). Välspelad så den är njutning och den porträtterar så många lustiga aspekter av att vara två som en. Jag har bifogat länk till den men jag säger köp den! Jag kan inte beskriva så som den filmen kan. Jag vill till och med säga du behöver se filmen för att förstå vad jag skriver och varit med om. Visst är det ett drama men det är så många realistiska element i den att jag häpnar varje gång jag ser den. Toabesöken kan jag säga i förbifarten löste vi fint, ja det var ju bara jag som tyckte det var pinsamt att skita med min lady på muggen! Uppfriskande i sinnet, trots doften, att vara konstigt halvtom vanlig ett kort tag. Men jag hann inte ens stänga toadörren efteråt innan magin var där igen, hon hade bara trätt tillbaka lite fint. 

”Sometimes when I'm with you, I forget myself”

Folks reaktioner
Det går inte att beskriva hur det är att vara två som är en. Bara göra bleka jämförelser. Du går inte omkring och tänker eller ännu mindre säger "jag har blivit hel". Fylld är fylld och det stilla. Det är lugnt inom och du (eh, ni) har en längtan att rinna över när du-ni får chansen. Det är dock ett problem. Visst väcker man underlig berördhet i andra men också avund och även svartsjuka. Det går inte att förstå att jag bär en kvinna inom mig som upplever mig inom. Filmen visar det så väl. Visst blev jag stående pratande för mig själv ibland (på NMT-klumparnas tid, innan det gick att skylla på plattnalle med Bluetooth-lurar). Men det var inte det som väckte uppmärksamhet. Alla märkte vi var två som var en, fast de aldrig kunde förstå. De drogs till det där som kändes igen som förälskelse fast inte var det, för förälskelse är ju riktad till någon annan – den här stannade inuti. Och jag lovar att kärlek som inte är beroende utan bara finns där, fylld oberoende vad den andra gör eller säger, väcker ilska och tolkas som oälskad. 

They think I'm in love hot, but I'm not.
They think I'm spaced out, but I'm spaced in. 

Ny tvillingsjäl nu igen
Det finns så mycket myter om tvillingsjälar men det mesta är förvrängt. Det finns en verklighet bakom, ja, men myterna är skapad av bortträngda behov som klätt sig i ny kostym. Inte minst är det en flykt till en andlig Starlet-dröm. En tvillingsjäl är föreställningen om att inte behöva bearbeta och lösa relationsproblem som hör jordelivet till. Förbrukningen av tvillingsjälar kan var hög. Jag har svårt att låta bli att sucka när jag hör saker som: ”Har du mött hennes nya tvillingsjäl!” Ibland skall han vara hennes Soulmate istället, för det slår högre, beror på modet just det årtiondet. Och då kommer vi till andra orsaken till förvrängning. Behovet av upphöjelse, eller snarare självupphöjelse. Egentligen är det primitiva genetiska mekanismer att skapa sig en social status i flocken genom den man förökar sig med. Det gynnar avkommans överlevnad, så beteendet har alltså avlats fram. Det finns många fler simpla psykologiska orsaker till att ha sin övertygelse om tvillingsjälar – att vara övertygad om ett ”öde tillsammans” lugnar ner grav svartsjuka. 

Starlet, so far away from real love in the stars
it makes people fall for flat conceptualized dreams

Spoilervarning
Jag älskar filmen 'In Your Eyes', speciellt Dylans sista mening när de äntligen träffats, innan de berör varandra: ”This is going to be so weird”. Och ja, inget är sig likt, ingen motsvarighet finns. Vi får aldrig nog av varandra, vi bara vilar i mindre intensitet. Vi pratar inte ens telepatiskt, vi vilande är. Vi är i olika rum men hon är alltid här. Och hur vi än gör går det inte att uppleva utan att vara två om det. Ingen av oss undrar, vi vet för lystern som allt får, är den andres ögon som ser. 

När det inre blir större än det yttre
Allt blir omvänt. Den största rymden är inom, bokstavligen. Det är svårt att ligga bredvid varandra utan att ha liten hudberöring. Nudda och en skälvning går genom kroppen inuti. Vidröra lite mer och den punkten växer i vårt gemensamma upplevande tills den fyller våra sinnen, exploderar som en nova i oss samtidigt. Och jag ser med min arm nuddande din, rymden inom dig oss. Stjärnor. Allt är upp och ned, ut och in. Jag minns så märkligt när jag tänkte "du biter mig för hårt!". Och så var det jag som bet dig! 


Jag försökte bara en gång visa min kompanjon vad det innebar. Vi hade några års gemensamt arbete med dimensionella kontakter bakom oss. Jag öppnade mig där vi satt i portalen i hennes kök och hon förskräckt utbrast att hon såg kylskåpet rätt igenom min kropp. Jag öppnade lite till och hon utbrast ännu mer förskräckt, jag ser stjärnor, rymd! Ja, jag vet, det var det jag ville visa dig, svarade jag och slöt långsamt igen. Det är så när avstånd upphört en gång mellan två. Utan avstånd finns inte heller storlek eller rymd utanför. Jag visade aldrig någon mer, hon blev sängliggande och fick ”feber” som varade i en månad efteråt. 

Det oundvikliga mötet
När lilla jag fått uppleva detta stora står frågan: Vad blir då kvar när de Två Polerna möts? Ingenting säger jag. Ingenting av avstånd, ingenting av separation genom dimension, ingenting av makt som kallades hierarki, andlig hierarki. Det är därför sista kampen kallas för 'Kriget som gör slut på alla krig'. Inte undra på att deras möte varit krigat mot. Det är så berättelsen slutar om Det Oundvikliga Mötet, med början obeskrivbar. 
.

Mikael Kvist 
Författare, forskare och kontaktperson 
med kontinuerlig utomjordisk kontakt sedan över 25 år 


______________________________________ 


Länk till butiker: 

Länk till kopia 'In Your Eyes Only' (2014):

Länk till dålig kopia på YouTube: 

Länk till 'Det Oundvikliga Mötet': 

.


Dylans sista replik: ”This is going to be so weird”. Och jag lovar det blir det – inte veta om det är jag som berör eller blir berörd. Allt är dubbelt, samtidigt ett, och mer. 

______________________________________ 

Svar på vanligaste följdfrågor

Menar du att Tvillingsjälar finns? 
Nej, det är ett begrepp skapat av människor av både flykt från verkligheten och av glimtar av det jag beskrivit ovan. Det har också byggts upp av, kalla det, minnsesfragment från kosmiska krönikor – se 'Det Oundvikliga Mötet'. Resten har byggts på och teoretiserats av behovet att tro på Tvillingsjälar och Soulmate. Av alla mina diplomatiska kontakter under 25 år har ingen utomjording tagit upp eller bekräftat vad som populariserats och omkanaliserats i det oändliga. Rådande föreställningen om tvillingsjälar är resultatet av det kollektiva medvetandet som är fullt av dessa tankar flytande kring Jorden. 

Är det möjligt att leva detta på Jorden?
På grund av människans uppbyggnad enligt personlighetsmodellen jag har tagit fram i mina studier (som innefattar emotioner, psykosomatik och som förklarar hur bortträngning fungerar) är det inte möjligt i jordisk medvetande. Det resulterar i fruktansvärda utspel orsakat av ett tillstånd jag benämner som överslag och som ofta resulterar i permanent personlighetsförändring. Det räcker med ett överslag för att allt skall vara förlorat och förbindningen bruten. Men om den ena har utomjordisk kropp med utomjordiskt medvetande så är det möjligt. Och jag som haft utbytare och levt det här, vet att jag kan stanna i att vara en, allt till trots runtom. 

måndag 15 juni 2020

Naturväsen berättar om det Stora Skiftet

Jag har under många år umgåtts nära med naturväsen och speciell knytt. Det har ofta kommit och berättat sina äventyr, synsätt och inte minst sin annorlunda förståelse av kosmos. Det är en egen slags kosmologi få hört om för deras röst har inte varit hörd förut. 
(Ikko den första knytt-diplomaten)


De har aldrig trängt sig på

Som naturväsen är kräver de aldrig något. När de får finnas tillsammans med människor är de bara skuttande lyckliga och evigt trofasta. Att de inte ägt ett enda vapen beror på att de inte kan tänka en aggressiv tanke. De har inte ens kunnat tänka tanken att försvara sig. De har bara sett på med stora tårögda ögon och en fråga i hela kroppen som aldrig kan få ett svar: ”Varför gör de på detta viset?” De själva och deras bärare har inte fått finnas och har medvetet uteslutits ur tiden, d.v.s ur krönikor. De jag talar om är alla små naturväsen och bäraren är den kvinnliga gudomliga principen, Modern, som de lever inuti.

Vad kan var bättre än att citera knytt när det gäller deras uppfattning av Modern:
”När man...
När man tittar på Henne
blir man så hjärteglad
att man glömmer allting.
Det blir bara tyckaomom kvar
och en massa oj oj.
Slut.”
(Det skall alltid var ett slut efter varje saga och visa ord som sägs. Det är så man hör att det var sista droppen som porlat fram.)

(Alla känner Henne bokstavligen, i sig, kring sig, runt sig, nära. Oavsett om de är stora, blå eller små)


Den oberättade historien 

Hur många folkliga berättelser har vi inte som handlar om skogens varelser som är utestängda från den kristna guden. Människor blir frälsa och oknytt hålls bort. Människor måste begravas i vigd jord och naturen blir något man bekämpar. I naturväsens beskrivningar av tiden framstår en helt annan oskriven historia. Deras är krönikad genom att den muntligen sagats. Följande begrepp om tider är hämtade och sammanställda ur småknytts berättelser:


Den långa sommarens tid – Det knytt kallar för tid skulle vi kalla för epok. Det är om den tiden som knytt säger glatt: ”När vi fick vara tillsamman med andra än varandra.”

Den stora vandringens tid – ”Tiden när alla knyttar fick dra sig tillbaka, för att de inte fick finnas för den store Guden.” Det är en olycklig tid som knyttar aldrig berättar om utan det måste gråtas till, torkas, hållas om och ätas något litet gott efter.

De stängda portarnas tid – ”Tiden fram till nu när portarna var stängda och människorna blev olyckliga och hårda mot naturen.” Den är svår att berätta om för knytt för de kan inte förstå den tiden. Med darrande underläpp säger de nästan alltid lika oförstående: ”Varför gör de på detta viset?”


(Hon sjönk in i sig själv, och de små fortsatte klappa på Henne och berätta Henne)

Efter dessa tre tider beskriver knytten en slags mellantid. De kallar den för De många lägereldarnas tid – ”Berättandets tid – Det är de stora sagornas tid”, som knytt säger. Det här är en tid som knytten älskar att saga om för den spännar så mycket att alla slutar mumsa (och andas).  Jordisk tid, alltså när dessa kosmiska händelser startade, var den 19:e Oktober 1997. Den är känd som 'Första Rörelsen'. Då gick kallet ut i naturfolkens riken.

Moderns modiga minsta

Ett dramatiskt spel har pågått där Moderns modiga minsta har rest sig, uppmuntrade av en svärdets bärare i alla riken. Han kämpar för återförening mellan de separerade motpolerna. Han vandrar i alla riken. I högre sfärer är han bland annat känd som en ärkeängel. I naturväsens riken bär han lika många skepnader men med mindre kända namn.

'Första Rörelsen' märktes av här genom portaler första gången den 15:e November 1997. Många personer oberoende av varandra oförklarligt grät och var förtvivlade utan orsak en hel vecka och tappade livsgnistan länge efter. Vad hade hänt? Det väntade och samtidigt det obegripliga. Ingen av moderns alla varelser var välkomna. De kämpade för Henne, gav sina liv, under sju hemska dagar, tills de till slut bröt igenom och deras seger gick som den första vågen genom alla portaler på Jorden och i kosmos. Vad vi känner av nu i portaler har vi liv, små liv, att tacka för. De började den, de fortsatte den och de lyckades nå hela vägen ut, 23 strävsamma år senare.

(De minsta gjorde det största - förband De Två) 


Förklaring av portaler och deras återverkningar 

Jag backar lite för att förtydliga. Trots att olika tider är separerade sammanfaller de ibland med vår tid på olika platser. Dessa skulle vi kalla för portaler eller kristallportar. När dessa står öppna får kosmiska händelser återverkningar som påverkar många av oss. Därför kan man säga att andra tiders händelser har haft en motsvarighet i vår tid och dimension och därmed ett datum för händelsen. Detta gör att man kan sammanföra naturväsendenas närmast tidlösa tid med vår linjära tid. När man ser på de händelser som nu sammanfallit med vår tid får det de flesta gamla profetior att blekna.

Poler som möts

I mina 35 år av studier hur portaler fungerar och hur det kommer sig att de öppnar upp mellan platser, tider och dimensioner har jag funnit att detta sker när två poler möts som jag benämnt Faderspolen och Moderspolen. De har fått dessa namn genom att de påverkar män och kvinnor olika och kommer uppifrån respektive nerifrån. Polerna finns ensamma och så gott som 99% av portalerna har haft faderspolsövervikt eller jag kallar det även himmelsövervikt. Men när dessa poler möts i balans bildar de en slags dans och då sker något helt annat. Alla distans upphör. Och det som sker märks påtagligt i vårta kroppar. Senast var nu den 12:e juni 2020. Jag säger det igen: Utan dessa små hjältar hade mötets tid aldrig inletts.

(I ögat av öppningen, mellan De Två som är Ett, skådar du Första Mötet)

För knytt är polerna bästa polare

Visst skulle jag kunna förklara vad som sker i kosmos och dess betydelses dessa rörelser mellan tider har för den kosmiska freden. Men, men, allt det är inbegripet i knyttars egna ord som är oöverträffade, så jag låter dem tala:

”Han och Hon som tycker om varandra.
Får allas ögon att tåras
och dra efter andan och sucka.
Det är så stort att det inte får plats i kroppen.
Det är större än förväntan.
Större än all förväntan tillsammans.
Han tycker om allt Hon är
och allt Hon bär.
Han tycker om oss.
Vi finns.
Vi finns.
Vi finns.
Han är som Hon.
Oh så stor, så stor, å så liten, så liten, och go.
Det de inte tycker om
finns inte.
Bra va!
Slut.”

Begynnelsen som knytt berättar den

Den sista tiden som alla knyttar nästan viskar när de berättar om handlar om när ”Han och Hon” den yttersta manliga och kvinnliga polen är återförenade. De kallar den tiden för 'Begynnelsen' eller 'Den stora freden'. För dem är begynnelsen och slutet ett – det är när alla sagor eller snarare krönikor förenas och åter sagas som en.  Det är alltså den sista tiden som just inletts enligt knytten – den de kallar Begynnelsen.


("De hittade varandra! Och vi hittade oss i alla andra!")

”Vi vet att det kommer en dag
när vi kan skutta tillsammans med alla.
Vi kan hoppa och skutta tillsammans.
Skåla och skratta på samma kalas.
Skvätta glädjebubblor på varandra.
De hittade varandra! ropar vi.
Och vi hittade oss
i alla andra.
Då skrattar solen.
Då ler månen.
Då gråter stjärnorna deras glittrande glädjetårar.
Dagen hålleri-om natten
och natten hålleri-om dagen
i sin famn.
Tills dess berättar vi
varma sagor kring elden
att skrivas i tiden
av De Två som tycker
om alla
för de är alla.
Tills dess
ligger vi natten lång
vickar på tårna och tittar
på stjärnorna.
Snart skall de också
vicka som vi.
Ji-pi!!”

(Början och slutet ett)

Alla knytt-citaten är hämtade ur Kort & Gott om Knytt.
Skulle vilja höra dem berätta mer så finns boken här: https://www.spektra-art.se/webshop.html#!/products/kort-och-gott-om-knytt-kvist  Du hittar den även på Bokbörsen: https://www.bokborsen.se/view/Kvist-Mikael/Kort-Och-Gott-Om-Knytt/2804632

onsdag 8 april 2020

Att gå genom portaler – hur det fungerar och upplevs


Att gå genom en portal sker diskret. Det uppstår inga ljusfenomen som på film eller swishande ljud. Det sker med bara ett fysiskt steg i rätt riktning, vid rätt tidpunkt på rätt plats. Plötsligt har det overkliga blivit verkligt. Här är hur detta kan ske. 

De 3 olika öppningarna

Portaler kan man se som potentiella öppningar i naturen som kan liknas vid maskhål (wormholes). Man kan se dem som platser med förtunnad hinna mellan parallella verkligheter eller platser. Jag bruka säga att en portal kan öppna sig på tre olika sätt och även i en kombination av dem: 
  1. Portaler kan öppna sig i tiden så att en dåtid kan ses och i enstaka fall interageras med. 
  2. De kan också öppna sig till parallellt existerande verkligheter och ge upphov till möten med deras innevånare. Ett exempel är änglar. 
  3. I vissa falla kan även olika platser knytas samman när två portaler samtidigt är öppna och länkade till varandra på jorden. 
De flesta öppningar är dock en kombination av öppning i tid, mellan platser och mellan parallella verkligheter. UFO-besökare är ett sådant exempel som hoppar mellan planeter, kommer från tid som relativt oss är framtid och de fasar in sig i vår verklighet.

Varken tid eller rum är en gräns med bara ryggsäck på

Hur upplevs en förflyttning?

För att inte framstå som en portalernas Castaneda har jag här valt att beskriva andras upplevelser av portaler. Följande utdrag är ur en sms-kommunikation och är ett bra exempel på hur upplevelse av portöppning i graden KRS 4 (se bilaga) kan upplevas. I det här fallet var inte övergången mellan två olika fysiska platser på Jorden. En sådan upplevelse är lättare att minnas och beskriva även om den kan vara så chockerande att den ofta blånekas och bortförklaras efteråt. Dessa SMS blev sända bara timman efter förflyttningen hade hänt. Upplevelsen är alltså färsk och dessutom gjord av en person som till yrket är jurist och har ett skarpt sinne för detaljer och analys i sitt dagliga jobb. 

Inga ljuseffekter som på spel. Men obegriplig verklig magi när det sker. 

En berättelse om förflyttning 

Hon befann sig på en ö i svensk skärgård, på besök hos några vänner och deras lilla dotter. Miljön är mycket specifik och skiljer sig från fastlandet både i fråga om vegetation och dofter. Som hon också återger fanns inte ett sådant fordon på ön som passerade henne. 

"Jag ska berätta en sak. Gick ut för att plocka blåbär till lillan här (hon älskar dem).

Gick längs stigen och det finns bara en stig. Gått ca 15 meter in från vägen där huset ligger. Stannar vid stigen och plockar en liten skål till henne. Vänder mig om, flyttar inte fötterna. Ser en stor Karl Johan svamp. Plockar den och helt plötsligt är jag någon annanstans. Står stilla. Rör mig inte. Ser mig om. Jag är verkligen någon annanstans. Det är inte ens samma miljö. Andra träd. Annan mark. Annan doft. Ändå svenskt. Men ... okänt.

Går ett par steg. Och jag är helt vilse. Stigen är borta. Jag känner inte igen mig.

Börjar gå lite sakta längs den väg jag är vid. Känner inte igen mig. Ett fordon åker förbi.
Jag vänder mig om. Inser hur vilse jag är.
Blir orolig. Börjar gå fort.

Så lugnar jag mig, stannar. Andas. Ser stigen, den enda stig som finns.
Så helt plötsligt är jag där igen.
I trygghet.
Allt är normalt. Där jag borde vara.
Går tillbaka och lillan blev så lugn att se mig igen.

Det var något skumt med att jag var iväg. Jag var någon annanstans. Men med lugnet och hjärtat kom jag tillbaka.

Jag är fascinerad att hela mitt fysiska jag kunde flyttas så. För det var den Lena jag är som var iväg. Det var jag. Inte ett deljag eller någon annan aspekt. Det var jag.

Och det fordon som åkte förbi mig finns inte här på den ö vi är på." 

Hemligheten 

Hemligheten till portaler ligger inte i heligheten – den ligger i balansen. Kort kan jag säga för att förstå och använda portaler krävs att du har portnycklar. Flera portnycklar går stick i stäv mot vanliga, ofta nyandliga, förställningar. Jag skulle kunna rada upp många av dem här men några av de vanligaste är att det krävs lång andlig utveckling, att du behöver befinna dig i en "hög frekvens", att du skall "öppna upp" med mera. Allt detta är fel. Allt du behöver är att vända dig till ursprunget – En av de glömda portnycklarna är balans mellan poler. 

Se upp med att se upp. Upp är den uppenbara flyktvägen som inte öppnar upp.

Hur portalkunskap kan uppfångas

En av de som fångat upp portbalans var Annika Andelin ”I en dröm för länge sen fick jag instruktioner om hur man skulle gå genom portaler. Det var en smula revolutionerande för mig då. Så här var drömmen: Jag undervisas av rösten om att gå genom portar och att allt som står parallellt kan utgöra porten. T.ex. två träd eller två lyktstolpar. Det viktiga är att man förändrar sitt medvetandetillstånd. Man går över till en annan värld och blir osynlig för dem som är kvar i den normala verkligheten. Då man går in genom porten är vågorna vertikala och då man går tillbaks är de horisontella och då blir man synlig igen. Det är viktigt att gå tillbaks genom porten. Jag är på gräsmattan framför mammas hus och övar på det jag lärt mig. Går fram och tillbaks genom portar. Känner känslan av att vara precis emellan världarna. Känslan av underlaget där är att det är gråblått."

En som kommenterade inlägget skrev: Allt som står parallellt. Tänker, två, som i balans. Portalerna borde då finnas tillgängliga när man uppnår ett tillstånd av balans?

Annika svarade: Ja, så tänker jag med. Total balans och fokus krävs för att ändra ett sinnestillstånd - samtidigt så blir det ju "enklare" då det finns tillgängligt utan några "magiska tricks" eller initieringar av andra eller tredje part.

Öppningen ligger mellan två poler

Förklaringen

En portal består alltid av två centrala punkter som man kan kalla manlig respektive kvinnlig för att de slår an olika starkt i män respektive kvinnor. Dessa utgör vad jag kallar för Faderspol och Moderspol. Att ensidigt öppna upp till en faderspol kan ge en enorm euforisk kick, färgad av storhet, höghet, betydelsefullhet och ett högre syfte... men det är också allt! En kick och inget annat. Det sker genom föreställningar om en manlig gudsbild i himlen, tro på andlig upphöjelse eller till exempel höjning av frekvens. 

Polernas tvinnade dans

Polernas dans och livets träd

Portalen öppnas som i en slags dans mellan vad jag kallar De Två som är Ett. All tid som normalt har horisontell utbredning får plötsligt i mjukt tvinnad rörelse en lodrät utsträckning. På marken bildar de ett mönster med form som beror på hur mötet sker. Detta ger portalens dess ”väggar” eller snarare portalens ”bark”. För så är det, en portal ter sig som ett levande träd när den står balanserad öppen mellan de två polerna. 

HSP står närmast 

För att du skall kunna gå genom en portal krävs motsatsen till många cirkulerande föreställningar. Det behövs jordning, kroppslighet, känslonärhet och en nu-närvaro som utgår från mötespunkten i hjärthöjd mitt i bröstet. Många har skrivit om det men få har levt det. Det kräver inga övningar men en känslonärhet och sinnesnärvaro som bara de som har väl utvecklad HSP (Highly Sensitive Personality) förstår. Det är personer med HSP som kan hantera de överväldigande upplevelserna och borttränger dem inte. De blir heller inte fast i eufori. Och de har lättare att både hitta och falla in i det förändrade tillstånd som uppstår när tid inte följer vanliga riktningen. 

HSP - Highly Sensitive Personality, en återkommande egenskap hos dem som passerat portaler


Barriären 

Utöver de nio essentiella portnycklarna behövs förståelsen för vad jag kallar för Barriären. Den ger förklaring till varför nästan inga nyandliga och slagruteintresserade upplevt portalfenomen mer än som kickar. Men det är något jag fördjupar och beskriver i sin helhet i de kommande böckerna om Kristallportar. Har du tur är de ute i slutet på 2020.


Mikael Kvist
Författare, forskare och klärvoajantTidigare artikel i serien: Del 1 Portaler – Ett paranormalt dilemma.

------------------------------------ 

På gång: 
Det mest gedigna verket om portaler som någonsin skrivits kommer att publiceras på Spektra-Art Förlag i 3 volymer; Kristallportar I – III. Verket innehåller allt du behöver veta om hur du hittar portaler, vilka fenomen som uppstår, hur de fungerar och inte minst de nycklarna för att träda in i en annan verklighet. Författaren är Mikael Kvist.

Boka dina böcker:
Maila till bokabok@spektra-art.se . Du binder dig inte för någonting. Skriver du din postadress också sänder vi dig också ett förmånligt intro-erbjudande! 

Håll koll på nästa artikel:
Gilla oss Omtiden på Facebook Det är alltid uppmuntrande

Mikael på Facebook:
Mikael Kvist gillar vänner som är lika stolliga och nyfikna som han är. Inga torra tårtor eller släktträffar på hans sida. Välkommen och sända vänförfrågan!

------------------------------------ 

Bilaga

Förklaring av KRS - Kristallportars Relativa Styrka

KRS är unik för det är den första skalan som bokstavligen går ”off scale” då den beskriver fenomen som går utanför vår egen verklighet. Den indelad i 5 steg som egentligen är 10 då man anger halvsteg såsom KRS 3,5 t.ex. Man skall inte vilseledas att tro att KRS skulle vara ett mått på någon ”energi” utan skalan beskriver grad av interferens och interaktion med annan parallell verklighets materia och varelser. Denna skala är framtagen ur studiet av fenomen som uppstått vid portaler av typen kristallportar. 

Klicka på bilden för att läsa KRS-tabellen i full storlek

Öppning mellan olika tider
En portal skapar fenomen genom att öppningen är emellan olika parallella tider. 

KRS 1 – 2, Dålig svag
Dessa låga grader hos KRS karakteriseras av inre upplevelser av parallell verklighet. Det handlar om stämning och känsla vid en avgränsad plats som en portaler utgör.

KRS 3, Medel
Medel, KRS 3, är när två verkligheter är på väg ihop och börjar fysiskt interagera med varandra. KRS 3 karakteriseras av att uppleva med enstaka sinne. Som när man kan se en varelse utan att höra den, bli berörd utan att se någon eller till exempel höra ljud utan att se någon källa till ljudet. Sådana paranormala fenomen är resultat av delvis infasning av parallell tid. 

KRS 4, Stark 
KRS 4 karakteriseras av full fysisk infasning och interaktion mellan två verkligheter. Alla sinnen berörs som vi kallar detta verkligt. Samtidigt innebär detta vad jag kallar för verklighetsintrång i sinnet och ger minnesförlust som följd. Det kan liknas vid chock. En mildare form är vad jag kallar för verklighetsförvirring. 

KRS 5 Exceptionell
KRS 5 är när två fysiska verkligheter glider sömlöst in i varandra. KRS 5 är bortom beskrivbart men är teoretiskt möjligt.