söndag 22 november 2015

Räkna Knytt är inget nytt!

Dr Jim Butler är intressant för han talar om hur vissa platser har bättre egenskaper än andra att ”lyfta på slöjan” till parallella verkligheter. Han ser på rapporterna om möten med naturväsen som ett portfenomen med både inre och yttre faktorer. Statistiken han har fått fram i sin undersökning är i många stycken förvånande.

Lavinartad respons

Butlers första intervjuer och studier började som ett hobbyprojekt. Men efter att han hållit några föreläsningar om sina resultat fick han en närmast lavinartad respons och kontakt med massvis med nya personer som upplevt naturväsen. Först efter sin pensionering från undervisningen vid University of Alberta har Dr Butler kunnat lägga full tid och resurser i ELFEN Project.

Undersökningen

ELFEN Projektet grundades 1998 av Dr Jim Butler, Ph. D., en högt respekterad professor vid University of Alberta och en internationell auktoritet på naturvårdsbiologi, naturreservat och naturskydd. E.L.F.E.N. är en förkortning av Elemental Life Form Encounters in Nature (övers: Möten med elementära livsformer i naturen). Undersökningen vände sig till personer som hade stött på väsen som kan beskrivas som elementarer, naturandar, pysslingar, tomtar, fauner, småfolk, nymfer, älvor, feer eller andra slags naturväsensformer. Möten med spöken, uppenbarelser, änglar, eller UFO:n var inte föremål för undersökningen. De första 200 intervjuerna med personer som haft möten med naturväsen bedrevs till största delen i västra Kanada.

Bekräftade möten

Dr Butlers egen hypotes om denna samling av observationer är att det handlar om "riktiga", inte inbillade, varelser och samhällen. Man kan förstå det av statistiken. I motsats till den allmänna föreställningen om fairymöten är människor inte alltid är ensam när det händer. Människor som rapporterat att mötet skedde i närvaro av en annan person var upp 33% av tillfällena. Ensamma med upplevelsen vid 67% av tillfällen. För hela 62% av de tillfällen då en annan person var närvarande, bekräftades mötet av den andra personen!

Oväntade siffror

Det finns en hel del oväntade siffror i statistiken. Att de flesta möten sker i naturlandskap 46% var väntat. Men att 23% skett i närheten av hus var förvånande och att hela förekom 27% är inomhus var överraskande. Att flesta iakttagelser sker i skogen är lätt att tänka sig, likaså kring stenar och vatten. Men att hela 25% av rapporterna kom från stadsområden var oväntat. Att män och kvinnor ser naturväsen lika ofta hade jag själv inte gissat.

Barn och vuxna

Det är en viss skillnad mellan vuxna och barn i statistiken. Ett barn som ser naturväsen är något mer benägna att se dem igen. 53% av barnen har haft flera observationer. Vuxna har bara haft upprepade möten vid 30% av fallen. Vid 86% av tillfällena har barn stött på eller lekt med mer än en varelse. Vuxnas möten involverar också fler än en varelse vid 61% av mötena. En annan intressant observation är könsfördelning. 87% av alla iakttagelser var osäkra om kön, i synnerhet när små älvor uppträder i större antal. Av de iakttagelser där kön kunde urskiljas var 85% manliga och endast 15% var kvinnliga.

Gränsfenomen

I rapporten nämns också fenomen som jag kallar för gränsfenomen. Alltså sådana som uppstår när två verkligheter endast delvis går in i varandra. Under sådana omständigheter kan till exempel ljudet av skratt uppfattas (låter som en grupp av små barn), utan att någon är synlig för ögat. Det har rapporterats i 11% av beskrivningarna. Det finns en hel del rapporter och beskrivningar av att naturväsen lämnar fotspår efter sig utan att de syns. Naturväsen observerades också kunna försvinna efter behag, rusa iväg med onormal hastighet och ibland hoppa in i en sluttning eller klippblock

Butlers hypotes

Hur summerar då Butler dessa möten och vad orsakar dem? Han menar att det handlar om riktiga varelser och samhällen. ”De finns i ihållande tillstånd av vibrationsfält. Olika former av naturvarelser lever och skiktar sig inom olika frekvenser. Grupper och individer behöver modulera sina frekvenser för att vi ska kunna se dem. Tomtar och älvor till exempel verkar upprätthålla tillstånd synliga för oss under flera timmar, medan endast några minuter för älv-former.”

Förutsättningarna för möten

Dessa unika möten tycks ske enligt vad Butler kallar för en miljö av multipel närvaromiljö - en slags parallell verklighet i utkanten av mänsklig perception, som visas under en eller flera förutsättningar. Dessa förutsättningar benämner Butler som: Självtransformerande, miljötillåtande (Ingressportaler) och även rent slumpmässiga.

Ingressportaler

Det Dr Butler kallar för miljötillåtande förutsättningar är kanske det om är mest intressant ur slagrutesynvinkel. Han menar att en omständighet är miljötillåtande ”när eller var en plats uppvisar varians att tillåta en större likvärdighet i egenskaperna i våra synliga ljusfrekvenser som delar upp perceptionen om livets dimensioner som vi föreställer oss dem”. Jag skulle uttrycka det med mina ord som att parallella verkligheter ligger tillfälligt och lokalt närmare varandra på vissa angränsade platser. Dr Butler kallar dessa platser för ”Ingressportaler” (övers: ”Ingress Portals”) och är ofta förbundna med specifika egenskaper.

Ingressportalers egenskaper

Dr Butler har räknat upp dessa karakteristiska egenskaper eller omständigheter hos Ingressportaler. En plats där ”slöjan är tunnare” eller ”slöjan lyftes” hänvisar ofta till upplevelsen av sådana omständigheter. Här är några miljötillåtande omständigheter som Butler nämner:
  •     Dimmiga platser
  •     Rinnande vatten
  •     Åska
  •     Platser med kristalliserade strukturer
  •     Leylinjer
  •     Platser med magnetfält
  •     Platser med geotermisk aktivitet
  •     Sten med specifika mineral

Hur uppfattar naturväsen mötena?

Småfolket kommunicerar ganska ofta avsiktligt med människor (23% av mötena). Älvor och tomtar i rapporteringen antingen "presenterar sig" eller verkar mycket förvånade när människor stött på dem. Små älvor som leker sinsemellan i närheten av mänskliga hem stannar uppmärksamt och stirrar tillbaka när de är medvetna om att en människa faktiskt tittar på dem. Det verkar vara något de inte förväntar sig och det är obehagligt för dem. I flera fall verkar de mycket förvånade.

Att förhålla sig till detta

Om nu dessa verkligheter existerar fysisk parallellt med oss väcker det en hel del frågor. Hur interagerar vi på bästa sätt? Och hur kan man förhålla sig till dessa parallellt existerande varelser och verkligheter? Dr Jim Butler nämner att ursprungsbefolkningen utmed Kanadas västkust berättat följande: "Vi lever i harmoni med dem. Vi erkänner varandra som om vi ömsesidigt delar samma utrymme."

Mikael Kvist

Källa: www.elfenprojekt.com.
Figur: Regina Larsson
Foto: Mikael Kvist

söndag 25 oktober 2015

Där fairy gates är ett miljöproblem


Wayford Woods i södra England har fått ett nytt miljöproblem. Fairy Gates i hundratal har börjat mystiskt börja uppträda i skogen vid foten av träd. Ibland har små leksaksmöbler med stolar och sängar hittats bakom dörrarna. Förtjusta barn har börjat flockas kring dem som lämnar små lappar till fairys och som försäkrar ett de tror på att de finns och ber dem att uppfylla deras önskningar. 

Wayford Woods Charitable Trust som förvaltar skogen blivit alltmer oroade av de eventuella skador som kan bli i träden där dörrar har skruvats fast i dem och det skräp som blir i skogen av alla små lappar som blåser omkring i landskapet.

”Kvalitetskontroll” har införts och man försöker informera folk om att fairys är skygga av naturen och att de inte skulle vilja bo färgskrikande rosa dörrar. Samtidigt försöker man hålla rent i skogen från alla vinddrivna små lappar, liksom dörrar med farliga spikar som lossat från träden.

Vi är inte anti-fairy förklarar man, men vi har små dörrar överallt. Det är risk att det håller på att bli okontrollerat.

Förra året dök en hel lekplats upp vid foten av träden komplett med två fot höga gungor och rutchbanor. En del äldre har börjat klaga som minns hur skogen var när den var orörd innan. Vissa små dörrar ligger långt från stigen så när barnen kommer för att se dem blir blåklockor nedtrampade.

Vissa dörrar har slitits bort från träden, kanske av missnöjda besökare. Man försäkrar att det inte är ansvariga från Wayford Woods Charitable Trust som har gjort det. Man menar att man inte vill verka mot fairies men man bekymrar sig över att träden skadas.

Informerandet av folk verkar dock ha lyckats. Numera skruvas de inte fast utan sätts dit med stolpar istället. Man verkar ha förstått att fairys inte gillar dörrar som syns trettio meter bort. Och som en i styrelsen för Wayford Woods Charitable Trust sa: Ingen vet vem som slitit bort dörrarna från träden. Det kan ha varit goblins.

Mikael Kvist


Källa: The Independent, 2015

lördag 6 juni 2015

Hundar ställer in kompassen när de utför sina behov

Har du funderat över varför din hund går i cirklar innan den ska tömma tarmen? Nu kan du få ett vetenskapligt svar på frågan. Hunden söker inte efter den perfekta platsen utan efter den optimala geomagnetiska riktningen.Magnetisk storm påverkade
Hynek Burda och medarbetare vid University of Duisburg-Essen och vid University of Agricultural Studies i Prag har gjort en tvåårig studie på 70 hundar fördelat på 37 raser vid 1.893 tillfällen för tarmtömning och 5.582 tillfällen för urinering. De fann att hundar ställde in sig efter kompassriktningen när de skulle utföra sina behov, men bara när magnetfältet var lugnt. Det visade sig oväntat att hundar är mycket känsliga för små magnetiska variationer i polaritet, dvs deklination, under magnetstormar. Dessa variationer rör sig om mindre än någon tiondels grad.

Metod
Man såg till att hundarna fick ströva fritt utan koppel borta från linjära strukturer som väggar och staket, borta från vägar, elektriska staket, högspänningsledningar och större stålkonstruktioner. Riktningen utfördes med en handhållen kompass. Man kunde snabbt utesluta vind, tid på dagen och solens vinkel. Inte heller styrka på magnetfältet tycktes ha någon påverkan av val för riktning när hundarna skulle utföra sin behov utan endast när magnetiska polariteten var stabil valde de nord-sydlig riktning. Eftersom magnetiska fältet är bara lugnt under cirka 20% av dagen kunde det förklara varför man inte hittat det vid tidigare försök.

Obesvarade frågor
Det är fortfarande ett mysterium varför hundar ställer in sig och huruvida de gör det ”medvetet”. Med andra ord om magnetfältet uppfattas som ett sinne så att de ”ser”, ”hör” eller ”smakar” kompassriktningen eller om de helt enkelt känner sig bättre eller känner sig mindre okomfortabla i en viss riktning. Studien visar att hundar under lugna magnetförhållanden inte bara väljer N-S riktning utan även undviker Ö-V riktning. Man vet inte om det kan förklaras som störning eller avsiktligt avstängning av den magnetoreceptiva funktionen när de väljer andra riktningar under magnetstorm.

Möjligheter
Organisk magnetkompass hos hundar som känner både riktning och störningar i riktning kan ses som ett extra sinne. Hundar används idag för deras extraordinära luktsinne och hörsel. När de fått upp ett spår kan de till exempel känna i vilken riktning den/det de söker har gått. Man kan därmed ställa frågan om även magnetoreceptiviteten kan tränas hos hundar och vilken användning skulle de kunna ha? Och finns det fler känsligheter hundar skulle kunna ha som vi ännu inte känner till?

Människors känslighet
Magnetoreceptivitet har vetenskapligt bekräftats i ett stort antal däggdjur – både hur de använder magnetfälten och hur de förändrar beteenden vid magnetfältstörningar. Vad kan detta innebära för oss människor? Är det kanske bara en fråga om tid innan man finner ett mer eller mindre vilande sinne för magnetiska influenser i människor också? Hur hundar påverkas av magnetstormar kan vara en parallell till människor som beskriver bl.a sömnrubbningar under dygn med magnetstormar. Magnetstormskänsligheten vissa människor upplever kanske inte bara rör sig om magnetfältets intensitet utan även dess polaritet.
Kan vi också kan vi träna upp magnetoreceptivitet och använda den medvetet? Och om man är känslig kanske man kan stänga av receptiviteten medvetet eller skärma sig så man får bättre nattvila? Vi kanske inte är så olika hundar. Fältet ligger öppet att utforska.

Mikael KvistKällor
Följande källor är hämtade ur www.frontiersinzoology.com:
Burda: Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field
Burda: Magnetic compass orientation in the subterranean rodent
Southern: Influence of disturbances in the earth’s magnetic field on Ring-billed Gull orientation.
Burda: Extremely low-frequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminants.

tisdag 31 mars 2015

När tiden hoppade galet i Mars

Att förstå tiden gör man inte. Man tror snarare att man är knäpp när den inte uppför sig som man tror den ska göra. Då är det bra att inte vara ensam om det. KV-gruppen har rapporterat in en hel del tidfenomen mellan 9:e och 15:e Mars. Här är ett axplock iakttagelser:


Väckarklockan hoppar tillbaka
”I tisdags ringde min klocka 5.45. Jag tryckte på snooze, en stund senare kollade jag på klockan 5.15. Idag vaknade jag 6.12 av ett högt hundskall inne i huvudet. (det var så högt o fysiskt så detta kan jag inte bortförklara) jag hoppade till o blev klarvaken.”

Plötsligt en kastrull på bänken
”Min bror berättade nu att i morse när han gick upp, han bor ensam, stod en kastrull på diskbänken som han aldrig använder. Han sa också att han ser ökad aktivitet av ljusfenomen under sina bilturer ut på landet på kvällarna. Runt Skultuna-trakten. Ökat sen cirka tre veckor.”

Upp försent och kom för tidigt
”Jag har också haft märkliga upplevelser av att tiden hoppat tillbaka denna vecka. Tisdag, onsdag och idag. Kommer upp försent pga mkt trött. Kommer ändå en kvart för tidigt till dagis. Tre trötta barn väckta, klädda och skjutsade till sina verksamheter på 20 minuter är i princip omöjligt.”

Allt framplockat innan
”Håller på att göra mig i ordning för nytt natt-pass. Duschade och skulle sedan ta fram det jag ska ha med. Då var allt framplockat redan. Och jag har inte själv gjort det innan duschen.”

Telefonens laddning
”Igår var jag med och såg ett hus bli till. Grunden var färdig och kl 08 kom långtradarna med husdelarna. Kl 15 var huset helt ihopsatt. Jag tog massor med bilder m min iPhone men batteriet tog inte slut! Varnade inte ens för "låg nivå". Idag har jag knappt använt den, men nu är det 4:e gången som den vill ha laddning... ”

Akuten full på grund av medvetandeförluster
När tiden gör skutt är det inte ovanligt att medvetandet inte hinner med. Veckorna innan föregicks av ovanligt många med yrsel. Det är ett vanligt tecken på att portar står öppna i tiden. Ett annat tecken är att man känner av att ben och fötter är heta eller känns som det stockar sig i benen. Det händer i inledande öppningsfasen när varm jordkraft tränger upp. Här är en som berättade om natten på akuten:

”Tycker själv tiden känns ibland inte naturlig. T ex i natt när jag jobbade har det aldrig varit så mycket ambulanser en vanlig onsdag natt. Så många larm med alla olika olyckor. Flera oförklarliga medvetandeförluster, unga personer också. Mellan klockan 01-03.30 lugnt, sen satte det igång igen. Till och med ambulans personalen var oförstående, åkte skytteltrafik till akuten.”

Ångest och regnbågar
Vårt medvetande är beroende av kontinuerlig tid. Utan det blir det bland annat glapp i minnet. När  sådant sker kan det märkas som omotiverad ångest. Under veckorna före tidhoppen var det flera som vaknade med ångest och som långsamt gick över under förmiddagen. Under tidhoppardagarna uppträdde även regnbågsfenomenet. Det är ovanligt men kan ske i portområden. De kan se ut som om man går eller kör rakt igenom regnbågarna. Här är ett exempel som kom under de här dagarna:

”Både igår och idag sett flera, oerhört tydliga, små regnbågar plötsligt bli synliga och lika plötsligt försvinna. I olika väderstreck. Inte bara jag, utan även mitt sällskap såg dem.”

Andra tidfenomen
Att tiden gör tillbakaskutt och går ojämnt är inte det enda som kan uppträda. Den 19:e juli förra året blev det ett glapp i tiden på morgonen. Osannolikt många försov sig. Hä är en kort rapportering ajg fick: ”Idag ringde inte väckarklockan. Berättade på jobbet och en hade hört på radio i dag att det var fler som försovit sig för klockan var tyst.”

Den riktiga tidens egenskaper är förvirrande, men hoppfull, i dubbel bemärkelse. Du kan aldrig vara riktigt säker att allt är sig likt när du vaknar. Det oväntade är att vänta. Och det du inte vet är långt större.


Mikael Kvist

--------------------

Böcker om tidfenomen och kristallportar


Verket kommer att omfatta tre volymer på tillsammans över 850 sidor med helt unik forskning och aldrig tidigare publicerade uppgifter om portaler och tidfenomen. Det är skrivet av en som själv har direkt erfarenhet och som är forskare och klärvoajant. Utgivningsdatum är ännu inte fastlagd.

Boka dig genom att mejla till bokabok@spektra-art.se och skriv Kristallportar. Du binder dig inte för någonting.
.