fredag 15 oktober 2021

Paradigmskiftet i kosmos

Att det finns två poler i kosmos har inte alltid varit självklart eller naturligt för alla varelser. Varelser har levt i samhällen med tankeströmmar som alla haft en riktning. Denna ”mainstream” har gjort att ingen ifrågasatt vart kosmos varit på väg. När det bara finns en väg alla följer är det den enda och den uppenbara sanningen. Det har ändrats. Nu finns Två och vart skall de ta vägen då? Utomjordingar står inför ett paradigmskifte i kosmos. 

Rörelse i tiden en naturlag

Jag börjar från grunden. Allt måste ha rörelse. Planet som stannar faller in i sin sol. Galax som stannar faller in i sitt svarta hål. Även själva tiden måste röra sig för att inte kollapsa. Vi har tid som konstant passerar och därför förändras vi. På så vis har vi en säker och stabil tid bortsett från att ingenting består. Men utomjordingar har tid som består och är. Hur gör de?

Utomjordisk tid som är

Tid som är kommer av medvetanden som är kollektiva. De lever i ett slags tillstånd i sina tankekollektiv. Det ger dem en total harmoni och benämns som tanke-koherens. Vi upplever dessa som ett slags varande och tolkar dem ofta som andliga himmelska tillstånd för oss rastlösa. Där finns ingen oro som driver tiden utan där krävs en annan rörelse som hindrar kollaps. Vilken är den?

Varande som höjs

Utomjordingar, eller snarare deras gudar har löst nödvändigheten av rörelse genom tidens riktning. De förändrar inte utan höjer sina varanden i frekvens. Det påverkar också deras materia, som för oss som är kvar på detta plan, att de ter sig mer andliga eller eteriska, om inte ofysiska. När vi här försöker göra samma sak pressas tiden och vi stressar. Deras tidvarnade går lodrät upp, vår går 90 graders vinkel mot deras, alltså horisontellt mot oss. Men de fick också problem. 

Fallgropen 

Riktningen upp i frekvens höjde dem och även deras gud. Det medförda att utomjordingarnas varande blev mer och mer förfinat men också krav på högre ordning för att hålla frekvensen stabil. Denna stadighet åstadkoms genom mer kärvande lagar som medförde stiltje. Ju högre frekvens desto högre krav och utvaldhet kom som en naturlig följd för de som var laglydiga. En separering och gradering av varelser blev följden. Men fler hot mot kosmos gudomliga ordning följde. 

De externa hoten 

Koherensen av tankar stördes av nya som inte följde de strikta lagarna. Nya tankar hotade gudars grund de stod på. Var kom de ifrån? Jo, de kom från Moderns barn, naturväsen som inte förstod lag. De var uppfödda med Moderns lek. Frihet var lagbrott och Moderna skulle tyglas med andliga lagar pålagda. Sedan var det utomjordingar som valde en egen väg utan höjning. De valde en stadigare tid och utpekades som onda och mörka. Splittringen nådde sitt klimax. Ondskan var född som orsak. 

När Alltet började tala

Hur stora gudar än är, är de ingenting när Alltet talar. För att Alltet skall tala och bli förstådd krävs kropp. Alltet består av Två Hav i vars mötesyta hela kosmos bildas och virvlar galaxer. De Två som är Ett är obegripliga för varje gud av rang ty de är komna själva ur De Två. 1992 valde Alltet en vändning, låta den 3:e Droppen falla. Droppen är en utomjordisk benämning på den som ur ena polen, the One, valde att ta sig form. Utan form kunde inte Alltet höras eller förstås. Droppen är alltså benämning på den som stigit upp ur Alltets Hav och är havet. Men syftet ogillades. 

Kosmos egen vilja 

Med 3:e Droppen vaknade, som efter sömn, längtan till mötet. Det Ursprungliga Mötet vars kärleksexplosion gav upphov till mångfalden. Urtidens väv slog nya portaler upp, Blomportaler, som talade om vägen hem – Ur splittring till återförening. I varje varelses mitt, i dess hjärta väckte 3:e Droppen minnet av det frö de en gång var. Ur detta frö slog hjärtblommor ut fram, vingar bak och kring huvud en krona av tvinnad horn. Plötsligt kunde de olika varanden mötas, fred byggas mellan ljusa och mörka. Men makt har en kärlek också, till sig själv. 

Först föddes Förenade Flottan

Förenade Flottan, född 1995, sågs som hot för gudar som skurit ut sina riken ur Alltets kropp. Förening över alla gränser innebar slutet på deras makt. Årtionde av befrielsekrig följde men i kölvattnet stod utomjordingar enade som under årmiljoner varit kontrahenter. En ny tillåtande harmoni spred sig. 2015, vid gudakonferens i Juli, kom vändningen när gudar till slut kapitulerat inför faktumet att deras riken höll på att kollapsa. Oenade men gemensamt hotade av stundande kollaps togs beslutet om vändande av tiden, något som kom att kallas för det Det Stora återvändandet eller Nedstigningen. 

Nedstigningens tid inleds

Nedstigningen innebar det första erkännandet av Modern, Hon den vilda och de oregerliga barnen (naturväsen) som aldrig kunde styras med lag. Gudar återvände i tiden till Modern för att åter lära sig mjukheten och flexibiliteten de tappat på vägen till sina tider. Och inte minst känslor som mjukheten innebar som komplement till deras vara – känsla. Men ovanför fanns gudar bortom gudar och uppbärare. Alla långt från det ursprungliga mötet  och ännu hårdare vägrare av att inse kollapsen var nära förestående. Januari 2020 stod de redo, Moderns små och himlens alla änglar, att sida vid sida kämpa de sista planen upp för Moderns slutliga upprättelse. Och de segrade lagom före så de kom hem till sin Jul. 

Alla idag vet att Modern finns

Modern inte längre en legend längre, inte heller längre projicerad ond som motkraft till höjande ordning. Hon finns men är inte fullt förstådd. Hur ska de ge efter för Mötet är frågan. De vet de behöver kapitulera, men vad är det? Hur använder man fri vilja? Frågorna är många. I frågorna finns också de sista stoppen och stopparna, de sista makthavarnas fästen. Det sista av maktfästen faller med återkopplandet och återförenandet med Moderns tid på jorden. Aldrig i något tidigare universum hade en Droppe hindrats så. Aldrig i något tidigare universum hade en kollaps varit så nära och förestod fortfarande. 

Hotet var inte över 

Med 3:e Droppen fortfarande inte fullbordad och stoppandet av kollapsen ännu inte säkrad fanns bara en sak för Alltet att göra. Att 200 miljoner år för tidigt släppa Den 4:e Droppen, den som i varje utomjordisk kropp förenar och låter genomströmma både Moderspol och Faderspol. I juli 2021 stod den som gestalt i ett utomjordisk tempel och med kropp som av strålande vatten började den tala. 

Det ofantliga benämns olika

Utomjordingar kallar detta som sker för att 4:e Droppen faller genom kosmos. Jag har benämnt det som Det Kosmiska Skiftet för att det lättare skall förstås bland människor. Men i själva verket är det en våg, eller en serie vågor i Källans hav som under 2020 slog mot varandra i polers sökande efter möte och åter förening. Och nu under 2021 bryter 4:e Droppen igenom och den gör det bland alla varelser, den varma Moderspolen underifrån och den friska Faderspolen ovanifrån. 

Alltet har en egen vilja

Alltet vill uppleva sig i mångfald möten. Men splittring och gradering vägrar den. Paradigmskiftet pågår nu, i skrivande stund, vågen spränger universum med ny rörelse. Och med förnyad kraft den har förnyat sitt löfte – Att åter vända där den i all enkelhet startade. På Ursprungsplanet vid Moderns sista utpost, Jorden. Må det ske innan vår sarjade planet är förlorad. Mötet kan bara ske där Två Poler startade och möts. Jag bara hoppas vågen når och vänder i tid med förståelsen att utan Jorden, kollapsar kosmos. Och när Nedstigandet når oss kommer jag stå stolt som människa av Jorden och Modern med de ursprungliga egenskaperna som resten av kosmos tappade när de höjde sig över känslor. Jag vet vem jag är. Jag vet vad jag bär. Jag är inte outvecklad – Jag är ursprunglig. 

Det har knappt börjat. Efter detta paradigmskifte kommer ingenting i kosmos vara sig likt. Frekvens kan inte längre höja sig. Uppdelning i högt och lågt stående gäller inte längre. Det finns ingenting att utvecklas till när alla tider går samman. Det finns inga onda att skylla på i brist på egen tolerans och tankerörlighet. Och hur skall utomjordingar hantera känslor och behålla sin harmoni i sina tankekollektiv? Hur kommer deras tempel att utformas? Ingen vet. Paradigmskiftet har knappt börjat. 
onsdag 29 september 2021

Skiftet i stenåldern – En tidresenär berättar


När jag har otroligt detaljerade fortsättningsdrömmar är det från parallella verkligheter i parallella tider jag lever i. Nu de senaste 4 dygnen har jag drömt detaljerat om vår stenålder och fått vet saker jag inte visste. Dessutom att en våg kommer att komma bakifrån genom tiden till oss. 

Baklängesresan

Under 4 nätter har jag drömt mig långsamt framåt genom tiden, i dröm för dröm, från början fram till slutet av stenåldern Europa. Perspektiven jag har haft på stenåldern har varit som utomjording eller mer korrekt som observatör från framtiden. Jag var själv ombord för att gynna min planet Jorden. 

Backar ytterligare

Befinna mig i andra tider är inget ovanligt för mig. Som portalvandrare är jag medveten om att jag sover i en portal och jag är fullt medveten vad jag gör i parallella tider. Jag är tränad kontaktperson med kunskap om att använda utbytare. Det innebär att jag kan lämna min kropp och låta någon annan gå in och ta över. Likaså det omvända, jag kan byta plats med en annan varelse. 


Tidresenären i rummet

Utöver utbytare dagtid sover jag egentligen aldrig utan bara byter kropp och går till mitt nattskifte, oftast i framtiden. Då jag har mött mig själv från framtiden, som tidresenär som kom in i portalen i rummet, fick jag mina mina kunskaper om portaler och resor som i en blixt. Resenären från framtiden var ju jag med alla kunskaper och då jag möte mig själv överförs allt i en bråkdels sekund. Han, eller jag snarare, kom tillbaka för att ändra utgången av den kosmiska kollaps som var nära förestående i framtiden. Det lade grunden till böckerna Tidkrigarna I & II som beskriver detaljerat som ingen annan bok vad som sker bakom kulisserna utomjordiskt. 

Inledande studien

Första natten, och första resan var en översikt över hur det sociala nätverket var utbrett i Europa. Jag var förvånad över hur det gick regelrätta handelsvägar över hela Europa. De sträckte sig även över kanalen och till England. Man vandrade utmed dessa och utbytte varor. Ingen vandrade hela vägen från Medelhavet upp till Engelska kanalen utan tillsammans bildade de ett förbundet nätverk av varor kultur och kunskap. När jag mellanlandade och vaknade häpnade jag över hur utbrett det var. 


En 4000 år gammal 3 dimensionell karta över Bretagne


Första interventionen

Mellan nordliga kusten och sydligare Europa hade en utbredd klan uppstått som hindrade utbytet. Det uppstod strid och här gjorde vi första interventionen att gynna dem som satte sig upp mot klanen så dessa vann striden men också så att båda vann på utgången av fortsatt handelsutbyte. 

Vägarna var i huvudsak djurstigar som blev karakteristika upptrampade av människor och därför lätta för människor att hitta. Lägereldsplatser och tillfälliga kojor uppstod utmed rutterna. Bytesvägar blev mer och mer kommunikationsvägar för social samordning och samverkan och grunden för att utföra större verk. 

Nyfiken såklart ville jag se om det fanns underlag som påvisade skeendena. Efter första nattens resor kollade jag upp om det fanns några kända större slag, strider eller konflikter daterade till stenåldern. Det visade sig finnas i södra England och dessutom bevis på att efter oroligheterna slutat gav samverkan en epok med mängder med stora stensättningar och kulturella centra under stenåldern. 


Förändrade min föråldrade syn

Det var många iakttagelser jag gjorde och tog med mig hit som förundrade mig. Inte minst färgrikedomen. I de verk jag sett och läst om stenålder har lite nämnts eller återgivits dem som färgrika. Tänker man på det är det naturligt att vi vill omge oss färgrikt. Deras kläder hade färgsymboler eller mönster. De var inte genomfärgade och av det gissar jag att färgpigment som var bestående var sällsynta och sparades på. Det här förklarar också hur så avancerade bilder som i t.ex Lascaux kan finnas – Det är självklart att stenålderssamhället var ett bokstavligen färgrikt samhälle med skickliga målare på andra objekt som inte bevarats. 


Skiftet i forntiden

Mot slutet av seriedrömmarna återkom vi med tätare intervall då utvecklingen tog fart och de finns mycket jag skulle kunna berätta om hur vi reste, vad vi gjorde och vid vilka tillfällen vi intervenerade och mötte fullt fysiskt infasade. Men det är en fas jag vill fokusera på som vi arbetade på att fördröja. Den fasen sammanföll med vad jag valt att kalla metallåldern. Det skiftet innebar en förskjutning från inre symboler som uttrycks till rent yttre symboler. 

När symboler var inre uttryck

En kvinna var en levande symbol som i sitt inre bar ett liv och som manifesteras och uttrycks i form av att nytt liv föds. Så kan man i grunden se folkens syn på symboler. Det var ingenting man hängde på sig för att visa eller uppvisa. Tvärt om dessa hade alla inre värden som stärkte, förstärkte eller tog fram egenskapen symbolen representerade. Symbolerna var inre uttryck. Under denna period hade kvinnan en given plats. Man kan inte kalla den nödvändigt för makt men självklar och betydelsefull. Utan att det inre manifesterades utåt skulle stammen inte överleva. 


Yttre symboler tog över

Långsamt hade klasskillnader börjat uppstå men dessa pågick över tusentals år för de primitiva samhällena behövde alla lika mycket och därmed värderade alla lika. Vi arbetade för att förlänga detta av en anledning jag återkommer till för de skulle innebära hämmande status längre fram. Samtidigt med metallåldern började symboler bli symboler i sig. Med dessa kom sådana begrepp som status, klass och makt. Med detta följde en hel omvälvning av värderingar och synsätt på samverkan med den omgivande dimensionella verkligheten. 

Manliga övertagandet 

I de inre symbolernas värde uppfattades allt som levande. Det var en animistisk uppfattning, där naturen var självklart besjälad och som hade en moder som födde allt liv. I de yttre symbolvärdenas perspektiv av makt kom förskjutning att snabbt gå från animistisk till monoteistisk med en manlig makt som använde metall (vapen och yttre symboler) att härska med. I ojämlikhet blev lydnad och rätt tro en naturlig följd. Grunden för manliga gudar, härskare utvalda av gud och en förhållning till naturen som något som kunde och skulle ägas. Med metallen kom det slutliga värderandet av det yttre, dess vikt, att ha större vikt än anden och det inre vi är förbundna med vår omgivning i. 

Vårt skifte

I andan från detta skifte i slutet av stenåldern lever vi fortfarande i och oavsett andlighet präglas den av yttre frälsare, yttre kraft eller energi. Återkomsten av det inre, modern och den besjälade naturen saknas. Kalla det för Jahve eller Arkturianer som frälser, bistår eller styr – Det är ingen skillnad då de alla kommer utifrån. 

När den våg som uppstått av dessa resor bakåt i tiden kommer den medvetandeförändring den ger tolkas fel, självklart. Den kommer att ses som en medvetandehöjande energi given av oss från högre stående väsen (frälsare) med upp-lysning uppifrån. I själva verket kommer den bakifrån och får oss se framåt klarare. Den kommer underifrån för den bär minnen, stenåldersminnen i våra celler, om modern, den balans som fanns mellan kvinnor och män och hur vår planet självklart uppfattades besjälad. 


Fler vågor är planerade

Fast första vågen inte nått oss än från dåtiden planeras en serie medvetandevågor för att rädda mänskligheten och förlänga vår respit. Det här är första ändringen som görs ytterst försiktig för tiden är skör. Men tiden är också stark i betydelsen flexibel, den har sin egen vilja eller önskan hur den vill spelas. Trots att vi gick ner i tiden vid valda ögonblick ändrade det inga födslar nämnvärt. Tiden finns både före och efter samtidigt och en försiktig ändring ändrar inte förloppen men riktningen medvetandet tar. Och det är avsikten med denna långa följd av tidsresor, inte ändra historien utan medvetandet. Kalla det för genom våra kollektiva cellminnen. Den rätta översättningen som vi resenärer kallade vågen för var Undermedvetenhetsvåg. Jag ser med spänning emot när den når oss för att stiga upp i våra medvetanden. 

Efterord om vår tid

Det som beskrivs här är del av Fas 4 i etablerandet av permanent kontakt mellan den utomjordiska framtiden och den jordiska dåtiden för ömsesidigt respektfullt utbyte i enlighet med Förenade Flottans direktiv för fred och förening. Förenade Flottan kommer från en framtid som skapades här på Jorden och de bär därför djupt inom sig respekt för Moden, Jorden och den mänskliga naturen. Det är där ombord jag har mina mest intensiva arbetsnätter. Utomjording för mig är bara ett annat jag som jag delar minnen med. 

I böckerna Tidkrigarna I & II kan du läsa alt om hur våra framtider reser i tiden när de kommer hit med skepp och hur Förenade Flottan bildades. https://www.facebook.com/tidkrigarna

Författare Mikael Kvist
Tekniker, klärvoajant och tillika kontaktperson

onsdag 22 september 2021

Vara bebis bland utomjordingar – Mer psykologi


Jag har haft förmånen att på Jorden fått vara extrapappa eller dagpappa åt en liten telepatisk krabat. Dom åren har jag nu haft nytta av när jag fått träffa de första utomjordiska barnen. 

1 – Telepatisk jordisk krabat 

Älskade mina helande händer

Med min jordiska krabat var jag först mammans stöd och masserade hennes rygg. Och, varje gång så bara älskade han mina händer så det blev naturligt att jag lade dem på magen också. När jag höll dem still slutade han att simma och lade sig tätt intill dem och somnade. Han lärde sig mina röst och blev sprattlig när jag kom nära, ”där är han!”. Men det dröjde inte länge förrän jag fick det mest fantastiska beviset när jag kom tyst gående bakifrån. Mamman såg mig inte, knodden hörde mig inte, ändå blev han helt till sig och tumlade runt! Han visste! 

Telepatiska lekar 

Vi hade många telepatiska lekar, bland annat en som var ”kasta vanten”. Ja, du vet hur det är med barnvagn, två tunga kassar påhängda, en extra låda i vagnen med mat och blöjorna stuvade under, iskallt, halt, shoppingsvettig och så kommer krabaten på att kasta vanten! Sååå kul! Stööön! Av nödvändighet stoppade jag honom och det innan han hann kasta. Så plötsligt var vi inne i en tankelek där jag sa ”Nähäää!” så fort han tänkte kasta den. Och så kom han på det. Han tänkte ingenting, ingenting den rackarn och så kastade han den. ”Vaaaa!” utbrast jag storleende. Och han nöjdade ett tandlöst bebisgurgel. 

Krabatkonsult

Hans mamma brukade ofta ringa mig för att fråga varför han skrek. Vid ett tillfälle var han otröstlig. Jag frågade honom och han svarade med magont. ”Han vill du håller handen på hans mage sa jag till henne”. Han slutade inte skrika och jag lade till att ”han säger han vill du håller handen still”. ”Jaha”, svarade hon och krabaten tystnade på en gång. Under tiden hade vi fantastisk tid och jag kunde lära mig såå mycket om barntelepati och idag vet jag hur lik den är den som utomjordingars barn har. 

2 – Utomjordisk krabat

En utomjordisk krabat

Jag jobbar 210% dagtid, har nyligen räknat ut det nämligen och då är inte nattskiftet inräknat. Jag sover på en portal så jag åker ofta direkt ut till uppdragen och tillbaka. Denna gång bestämde jag att jag måste få lite vila. Min kropp håller på att kollapsa och jag går omkring i dvala. Första halvan av natten fick jag i alla fall jobba undan men sista timmarna stannade jag hos utomjordingar ett tag, utan något uppdrag. Där träffade jag en utomjordisk krabat. Det är inte ofta man möter dem. 

Unikt i kosmos

Det är verkligen inte ofta jag möter en utomjordisk bebis. Det finns en förklaring till det. De har hittat andra sätt att reproducera sig på, som jag inte går in på här, men det beror också på att det är få som kunnat bli fertila. Det är först nu när den varma Moderspolen börjat fylla kosmos som både längtan och möjligheten återkommit. 

Överför som jordiska bebisar

Jag ”pratade” med några utomjordingar först. De var jobbiga för de är så massiva när de kommunicerar och tror att jag är van som de är. De tar också mängder med begrepp för givet som jag inte vet vad det är. Men så stod där en liten utomjordisk krabat, äntligen tänkte jag och jag satte mig ner för att prata med den. Det första jag förvånades över var hur den tänkte sina tankar till mig som typiska jordiska bebisar gör. Karakteristiskt är att tankbubblorna är inte fullstora, alltså fyller inte hela sinnet, de måste tas in i sinnet och de är lite lätt rundade. De påminner om rundade pratbubblor i serier. När de är riktigt små måste man ”sticka in huvudet” i dem så de blir fulltydliga.  

Han var en av alla

Jag skall försöka förklara vad jag fann och hur det kommer sig att bebis bland utomjordingar inte vet vad lek är, inte tyr sig till någon och inte vet vad ett 'jag' är. Utomjordingar lever i kollektivmedvetanden, de är alla fullt telepatiska och det gör deras tillvaro friktionsfri och en andlig förebild för oss i kaosvärld av tankar och mottankar. Men det har avigsidor. En bebis tillhör ingen. Alla lika värda låter bra, ingen äger något eller någon personligt. Den lille kunde gå till vem som helst men en pappa eller en mamma som älskade just honom hade han inte. Han var, utan att veta det, tom på personliga känslor och tankar unika för honom – Han var smärtsamt en enhet i kollektivenheten. 

Började nästan ty sig

Han begrep inte hur eller vad men långsamt började han återkomma till mig, nästan ty sig. Jag märkte tomheten som inte var tomhet utan det bara fanns inte. Jag mötte honom som bebis och han blev undrande. Han var ju dessutom ensam för andra bebisar är väldigt ovanligt och hade ingen som han att relatera till. Han frågade mig om vi kunde sjunga tillsammans. De hade sång men den var inte för en bebis, den var med. Han visade mig telepatiskt ett komplext tonark av tonföljder. Jag kunde inte sjunga de förklarade jag. Jag hittade ingen mjuk vaggande rytm, ljuden var för tanken inte känslan i kroppen. Jag anade fattigdom, stumhet som för mig var obegriplig. 

Familj utan mamma och pappa

Jag hade en dryg timma med min utomjordiska krabat och hann upptäcka en hel del. Han bar så komplexa saker inom i sitt sinne att han var en liten vuxen. Han lekte inte. För lek kräver att förstå vad individ är. Det kräver ett eget inre som fantiserar, tänker egna tankar och kropp som känner egna känslor. För att känna kropp krävs det att någon personligen håller om så det känns inuti, hela vägen in. De vuxna, också skalliga, hade högre tempo men stilla – Det upplevs så när alla är synkroniserade. Ingen fanns som den lille tydde sig till mer, alla lika, del av kollektivet som var familj, men ändå inte.

Vad Moderspolen äger

Att få ty sig till någon, ha en pappa och mamma som bara tycker att du är det finaste som finns i hela världen. Det är att få vara innesluten i någon, få känna sig omsluten av varm om-tanke. I telepatiska kollektiv är du genomflödad i kollektivet, men känslolöst, individutsuddat. Aldrig har det varit så tydligt hur närhet ger omslutande tankar. Det som är modersprincipen, den runda, komplementet till fadersprincipens raka. Omegas runda omslutande form kontra Alfas raka återvändande form. 

3 – Besöket

Det oväntade

Och så hände det, det absolut oväntade, den lilla bebisen stod bredvid mig i författarlyan. Jag är van vid besökare hemma för jag har flera portaler i huset. En ligger just i författarlyan där jag sitter och det är samma öppning som i rummet ovanför som är mitt sovrum. Ja just det, det är ju därför du hittade mig så lätt. Han begrep inte det svåra där han tittade på mig med sina utomjordiska ögon, han var ju här bara. 

Nyfikenheten lockade honom

Han hörde mig tänka om honom och blev nyfiken. Jag var inte beredd men skulle förstått, jag kom ju nyss därifrån. Han tittade på skärmen som jag fokuserade mina tankar på. Jag vände mig till honom och smälte inför den lilla goa vännen. Han hade samma kläder och var precis lika stor här. Rättare sagt hade jag varit lika stor där när jag besökte. Han kände min tanke, att äntligen har jag min jordiska kropp jag kan hålla om dig med. 

Tillräckligt infasad

Han var detaljsynlig klärvoajant men tillräckligt infasad i min tid för att vara berörbar. Så fort jag tänkte sträckte han upp sina korta armar som en riktig bebis gör och jag lyfte upp honom i min famn, äntligen. Jag suckade med hela kroppen äntligen, äntligen kunde jag uttrycka fullt mig. Och vilken blixtkontrast det blev av två så starka känslor – Mina uttryck kontra mina intryck. Han var kall, kroppsligt kall att hålla i, i bristen på levande strömmande känslor inom. 

Vår andra chans

Jag vet ju hur de är att beröra men jag var, trots 25 års erfarenhet, inte beredd när det kom till en utomjordisk plutt. Jag fick fokusera och kunde tacka mig för min fantastiska knodd-kontakt jag haft innan som dagpappa. Det var lätt, det växte, samma värme. Han tittade upp med sina ögon på mig. ”Här, här inne, känn!”, sa jag. Förundrad, förundrad utan ord eller mer korrekt utan tankar. Äntligen får jag ge dig det jag kände du saknade och själv inte visste. Tänk jag fick en chans till med dig. Och som det är i tankekollektiv, massor med utomjordiska knoddar sökte sig upp i famnen. Mitt hjärta skrattade. De hör, de hör vad jag ger! 

4 – Att vänta

De som har allt, utom komplementet

Denna friktionslösa tillvaro av kollektivt samförstånd är till synes fullkomligt och definitivt nästa nivå i utvecklingen. Alla bygger för helhetens bästa, det är totalt konfliktfritt och de äger ett ”andligt” fågelperspektiv på tillvaron genom sitt vara. Kaosmänniskor, som vi är på Jorden, lockas gärna av reklamen för det som på senare år populärt fått namnet 5:e Dimensionen. Sanningen är att Poler är inte kompletta utan varandra. 

Utomjordingar förbereder Nedstigningen

Jag har svårt att få folk att förstå att himlen är på väg ner, kosmos Poler är på väg samman för Mötet och att utomjordingar förbereder Nedstigningen. Men om du skulle hålla en liten utomjordisk bebis i famnen som bara smälter av din värme och tycka om. Förvånat förundrat vara som ännu inte kan greppa att det kan finnas så mycket personligt tycka om till just den. Den har ett 'jag' som kan säga typ jag är ”seven of nine”*. Men förstå, inifrån, vad ett 'jag' är, för det behövs en innerligt kramande jordisk famn. 

Fan nu gråter jag igen och kan inte skriva, trots jag har min rymliga ”bebisjacka” att bära i och händerna fria. Aj, va det sliter i mitt hjärta! Å, så kramar jag om dig igen, å då skrattar jag ohejdat. Jag har blivit dagpappa igen, utbrister jag lyckligt och såklart skrattar guppande igen med min goa knodd.  

________________________ 

*”seven of nine” syftar på scifi-serien Star Trek där en människa varit del av ett telepatiskt tanke-kollektiv som kallas The Borg. Seven of nine var individens nummer sju kollektivets enhet av nio. Det var hennes jag-bild även efter befriandet och individualiserandet till människa igen. fredag 17 september 2021

En utomjordisk avhandling om människans natur


Jag skall ger er sammandrag av en unikt utomjordiskt forskning som utförts för att förstå och analysera hur människor tänker och känner. Det är den första djupgående studien jag läst som gjorts av utomjordingar om människan och människans komplexa inre natur. Som forskare läser jag ofta rapporter, även utomjordiska. Det är otroligt spännande och jag skall försöka återge lättbegripligt. 

Vid första anblicken

Jag har bara dykt ner och läst delar av den men skummat viktiga avsnitt (jag fick den sent igår). Den är på nästan 480 sidor i ett format som påminner om Legal (alltså lite lägre och lite bredare än våra A4). Jag måste säga de har lyckats fånga människans komplexa inre natur på fantastiskt sätt som beskriver emotioner som lokala rörelser hos Källans Hav i en avskild inre kavitet (oregelbundet utrymme fast samtidigt ett resonans instrument). Det är en så bildrik approach att jag själv lätt känner igen. 


Det udda upplägget

Bildspråket gör att avhandlingen skulle kunna översättas till jordiska språk och även naturväsens språk. Den är även lätt att begripa för merparten av alla utomjordingar oavsett deras ursprung som land eller vattenvarelser och oavsett grad av eller till och med närmast obefintlighet av emotioner. Jag skulle vilja säga den är genialt utförd och ett typiskt fruktbärande resultat av de många åren av samarbete över gränserna som Förenade Flottan haft. Jag förundras också över den likheten arbetet har med det standardiserade upplägget som avhandlingar och forskningsrapporter har på Jorden. Jag anar ett eget syfte i detta, att det en dag avses publiceras på Jorden. 

En unik objektivitet

Det över lag fina med avhandlingen är att det finns inga som helst dömanden av människan och människans natur. Den är heller inte skriven ur ett ensidigt snävt utomjordisk perspektiv som ett lokalt utomjordiskt tankekollektiv innebär. Det finns ingen evolutionär värderande blick heller. Den är både vackert poetisk och vetenskapligt objektiv genom att den är underbyggd med studier och försök. Det är en snygg balans jag aldrig sett förut. Arbetet ser människan i sitt unika sammanhang i sin unika position i universum. 


På ytan mellan polerna

Jag vill poängterar att utgångspunkten för hela belysningen är tvåpolig, alltså både med Faderspols- och Moderspolsperspektiv. Det i sin tur ger förklaringarna ett flerdimensionellt djup som är lättbegripligt för många varelser. 

Varelser av olika element

Utomjordingars tillvaro och tankesätt är som luft av Faderspolen i jämförelsen och naturväsens är som vatten av Moderspolen. Utomjordingar har en lätt tillvaro med tankar som luft och kan med lätthet andas samma ”medium”. Naturväsens tillvaro är som att leva i ett stort varmt känslovatten som de med lätthet och nödvändighet utbyter med varandra. Människor är unika varelser som lever i gränsskiktet, på Ursprungsplanet, mellan de båda polerna och får genom det egenheter som att de lätt kan blåsa upp till storm på havsytan emellan polerna. Deras tankeprocesser är för stunden och växlar som väder. 

Instängda inuti sig själva

Naturväsen är långt känslosammare än den mest känslosamma människa för de har kropp som är anpassad för det. Ändå stormar de inte utan är bara fyllda för att inte säga överfyllda. Människor beskrivs i det här sammanhanget som varelser vars inre är avskilt från omgivande människor och ändå förbundna med. Man liknar en människas inre med hålighet eller kavitet inom vilken tankar och emotioner rör sig. De interagerar med tankarna och känslornas väggar och interagerar med varandra som vind ger våg och vice versa. 

Under-tryckta

Då människan inte är fullt vattenvarelse är den heller inte fullt medveten om sina egna inre känslorörelser. Ofta undertrycks de av luftens tanke element i försök till mindre inre storm. Samtidig med undertryckandet av känslovattnet blir individen mindre individ och re-agerar mer på andra människors omgivande mönster (läs våg-mönster). Det under-tryckta tenderar också bilda övertryck och explodera ut mot andra människor som trycker på tryck-känsliga punkter. 


Avancerade mätningar

Jag förstår inte fullt ännu hur de har utfört dem. De har alltså haft utrustning som kunnat mäta emotionella nivåer, mönster och interaktioner med kropp och tanke. De har mätt dem på liknade sätt som vi skulle mäta hjärnvågor fast med hänsyn till instrumentets form som ger resonanser, stående vågor etc så de har fått fram en vågbild eller mer korrekt en ljudbild. Fast detta är en vetenskaplig avhandling går det inte att undvika den poesi som blir av att beskriva människan som musikinstrument och som unik sång med egna karakteristika. Graferna ger bilder av vågresonanser och hålrum (kaviteter) och det ger helt ny mening åt att re-sonera. 

Vad är det som rör sig inom och emellan?

Dimensionella rörelser och interaktioner är det som rör sig inom och emellan varelser. Det är ett helt nytt sätt att se på det vi skulle kalla känslor, tankar eller ”energier”. Man ser alltså hur tankar uppstår i lättare dimensioners materia av Källans Hav och känslor i dem med högre densitet. Energier beskrivs som virvelbildningar emellan dem – Alltså inte som någonting separat. Tanke kan skapa energi genom sin rörelse men även materia. Tanke kan också skapa självinnehållande rörelse som får egen utgångspunkt inom och därför betecknas som intelligent liv. Självmedvetet liv är alltså tankerörelser inom en kavitet som genom reflektion mot dess väggar bildar en självuppfattning och utgångspunkt. 


Dynamisk interaktion 

Den här framställan innebär ett helt annat synsätt och inte minst dynamiskt. Det gör den användbar på alla former av liv och utmärkt i utbildningar av framtida diplomater så de har en teoretisk grund för hur olika varelsers resonemang och kommunikation fungerar. Kaviteten ändras med erfarenhet via vågor som omformar sin kust och i sin tur påverkar vågorna. Till slut uppnår de form som förstärker varandra och som konstruktivt bildar en världsbild men även låsta beteende mönster. 

Hanteringen av oberäknelig dynamik

Ett kapitel omfattar hanteringen av människan. I huvudsak innebär det att förebyggande släta ut de oberäkneliga stormar som kan uppstå, till längre varanden som är mer lika utomjordiska tillstånden i avsikt att bibehålla långsiktigt kontakt. Man har tagit fasta på devisen att människan väger mellan utloppet eller långa loppet. Utloppet förändrar resonansen för en viss tanke, ofta permanent. Den inre tankebyggnaden inom vilken känslor uppträder är förändrad och samma hårda reaktion är att vänta (besvikelse, harm, hot, försmådd och hämnd för att nämna några). Kan jämföras med att själva kustlinjen gjorts brant av det explosiva utloppet. 


Sjukdomsbeskrivningar 

Av en händelse slog jag upp den del som handlade om sjukdomsbeteenden (jag såg inte rubriken på kapitlet när jag bläddrade). Jag trodde först det var en sektion om andra riktigt skrämmande varelser jag tack och lov inte mött. Men jag blev misstänksam och undrade finns det verkligen så vidrig varelser. Så fel jag hade, det var människor som beskrevs. Kapitlet handlade om hur allvarliga farliga beteenden som att vilja döda, njuta jakt av försvarslös, och t.o.m i ett exempel tvinga en utsatt individ åse sina egna kroppsdelar bli till maträtter. Man har inte väjt för någonting och det är imponerande, även med jordisk standard. 

Fixeringar resultat av instängd självresonans

Jag tittade lite extra på fixeringar och fobier (fobier blir fixeringar i sig). De beskrivs som stående vågor inom som ger upphov till återkommande fixering. Det kan förenklat beskrivas som när det blir rundgång, alltså det tjuter i högtalarna för att ljudet återkallas tillbaka till mikrofonen som tar upp det igen så det blir rundgång med en extrem fixerad självgenererande ton i utrymmet (skallen istället för salen). Man beskriver det som självresonanser, egna tankar som väcker emotioner som i sin tur återstimulerar emotioner, genom mixen mellan luften och vatten i ett instängt utrymme. Ju mindre instängt desto mindre är chansen att de uppstår utan ”ebbar ut” istället. Ingen av beskrivningarna är egentliga sjukdomsbeskrivningar utan det är ord jag har valt. Tankemönster beskrivs på liknande sätt och ses som fyra väggar vilka alternerar som en slags bakgrundsrörelse vi skulle kalla omedveten. 


Yttre styrande kaoset

Avskildheten och isoleringen av de egna tankarna i människan innebär problem och hög styrbarhet av yttre kollektiva tankerörelser. På grund av omedvetenhet om kollektiva strömmar behärskar inte människor sin medfödda individualitet. De blir offer för trender och politiska modeåsikter. Belyst ur problematiken att utomjordiskt kontakta, behålla kontakt och i förlängning bli en bestående del av det kosmiska kollektivet är detta det största hindret till att initiera kontakt. Enskilda individer kan kontaktas men kollektivt är det inte möjligt utan att det uppstår ett kaos av virvlande åsikter som i många fall kommer både konfrontera mellan människor och mot de som kontaktar mänskligheten

Har människa en plats?

Ja, de har det och är särskilt användbara där instabilitet önskas, alltså där nyskapande nytänkande ger oväntade resultat. Bevakning är också möjligt, inte för säkerhet men för deras intuition, alltså omedveten vetskap om handlande baserat på tidigare emotionella erfarenheter hur individ av okänd natur fungerar. Detta kommer av tankeisolering och är en del av överlevnad att förstå och förutsäga en annan individs handlande baserat på få signaler och även döljande av dessa signaler. Döljande är beteenden lagt ovanpå beteende med avsikt att skada eller utnyttja. Det finns dessvärre också sätt att tänka, döma och bedöma, moraliskt, fördömande, sexuella synsätt som tar flera generationer innan kontinuerlig kontakt möjlig, alltså fullvärdigt medlemskap. 


Nulägesanalys av interaktion

I nuläget är andelen människor som skulle kunna klara av att etablera kontakt med utomjordingar för ömsesidigt långsiktigt utbyte inte ens en procent. Nu finns det modeller som kan utvärdera detta och beräkna efter. Få uppfyller kraven på tillräcklig öppenhet, bokstavligen, så deras tankehålrum varken rämnar eller paniksluter sig vid vidgning. Att inte klara de inre omvälvningar det medför skulle för flesta skulle innebära chocktillstånd och psykosnära tillstånd. (Jämför med verklighetsintrång i artikeln: http://omtiden.blogspot.com/2020/01/narkontakter-som-inte-rapporteras.html ). 


Den svåra balansen

Att förlora de inre resonansväggarna som isolerar de inre tankarna från de yttre har visat sig vara orsak till många psykoser. Tanken är van att finna vägg ”inom” och att tanken når, men är något den inte förstår. Det uppfattas som att falla handlöst i en skräckfylld tankerymd utan någon svartbotten. Detta eskaleras av emotionernas vatten och kan även uppfattas som att drunkna. Motsatsen är inte heller möjlig där personer är för rigida, tro sig veta, har moraliska normer men även andliga föreställningar. Tro det eller ej men nyandliga föreställningar är rigidare än de flesta förstår, även utan utvaldhet. De flesta av dessa är alltså borträknade för eventuellt kontaktande av Flottan. 

Förvandlingens och förberedelsens möda

Först efter tre generationer, på grund av den prägling generationer har på varandra, kommer det vara möjligt att sinnen omformats för att kunna fullt deltaga i universums planetära samverkan. Anledningen är också att människor kan orsaka skada. Utomjordingar är födda utan inre väggar, alla respekterar andras tankar och vet hur de håller sina för sig själva. De utbyter lätt utan att argumentera, det vill säga reagera med vågor. Ren skada mot individ, skada i grupp, eller ut-lopp mot, är förbjudna av den enkla orsaken att dessa var förr orsak till krig. Nu är krav på självkännedom och introspektion en kosmisk grundlag till fullt eget ansvar. 


Eftertankar om verket

Musik och dans har jag använt i diplomati och jag ser mer möjligheter genom detta verk. Källans sång, Källans dans kan förstås, musik kan skrivas som klingar emotioner och re-aktioner. Jag kan se kosmiska symfonier framför mig, skrivas av, med och för hela samlingar av raser och folk i Källans namn. Förvisso har uppstigning i universum bytts till nedstigning för samtliga men detta ger den en vetenskapliga förklaring till varför människor inte kan uppnå tankekoherens av de slag som krävs kollektivt för att byta medvetandenivå. Men det som återstår är framtidernas ödmjuka återvändande, innan det är försent. Vi är skapta för dynamik. Det som behövs för alla tiders sammangående till Ett. 

Hur evigheten består

En kroppslös existens med en jaguppfattning är inte möjlig. Alla medvetanden är självmedvetna i någon form och det innebär att deras tanke måste reflekteras tillbaka för att bilda en självuppfattning och en tanke innesluten avskild omgivningen och tomheten. Finns den inte ebbar den ut. Väggarna byggs av kroppen som i sin tur gör jaget. Utan reflektion upphör jaget och varat. Detta är obeskrivbart men det omvända är möjligt att greppa. Utan De Två som tillsammans är Ett skulle Alltet upphöra existera. 

Såklart de älskar varandra. Ständigt de reflekterar sitt allt i varandra i oändlig yta mellan Två hav. I varje sekund de säger med sin blick: ”Du är allt jag inte är. Du gör mig lev-ande. Du gör mitt hjärtas slag.” Deras resonans är Alltets dans. 


_________________________________ 

Få nyheter varje vecka i FB-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare:
https://www.facebook.com/groups/149044602660031 

Läs Mikael Kvist banbrytande böcker:
https://spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist https://www.bokborsen.se/?f=1&qs=SunMirror 

fredag 6 augusti 2021

När dröm är annan verklighet (Del 1)


Jag är van drömresenär. Hur gör jag för att veta om jag är en i verklig parallell verklighet? Hur vet jag om det bara rör sig om en nattlig dröm-bearbetning i mitt eget sinne? Här har du mängder med användbara tips. 

Portal och drömresenär

Jag har fördelen av att kunna portaler och prtalresor. Det gör att jag även i detta medvetandetillstånd har en referens. Det medför att jag har kategorier och begrepp att sortera mina drömminnen i och kan därför minnas tydligare än andra. Med hjälp av denna referens tänkte jag presentera ett antal tips hur du känna igen när du varit i en parallell verklighet. 

Varför tolka drömmar?

Den frågan är fel ställd och behöver formuleras om för att svar ska kunna ges: Varför omtolkas parallella verkligheter? Med denna fråga kan vi gå in på orsakerna. 

Hjärnan tolkar vad den vet

Du kan bara minnas det som du har minnesutrymme för. Det beror på att minnen är inte fristående utan kopplade via neuroner i ett integrerat nätverk. Minnet av ett äpple byggs upp av form, färg, smakminne och episodminne samt känsla. Det förutsätter kopplingspunkter och det är så du förstår det är ett äpple. Upplever du t.ex en färg du inte har motsvarighet till kan du inte fästa den med de övriga minnena. Och det är minneskomponenterna som är din jämförelse och förståelse av vad du ser. Hjärnan tillåter heller inte blinda fläckar utan fyller då i med vad den tror skall vara där. Har du inte sett färgen rött kommer hjärnan kanske ersätta äpplet med en apelsin fast hård och utan klyftor. Hjärnan tolkar vad den vet och sålunda behöver vi tolka drömmar tillbaka till verkligheten du egentligen upplevde. 

Nattligt verklighetsintrång

Blinda fläckar, alltså minnesluckor, ger ångest. Mot det försvarar hjärnan sig i ett beteende jag kallar verklighetsintrång. Detta är ett problem jag har haft när jag tagit med personer för att uppleva portaler. Det jag kallar för  latent ångest, alltså ångest under ytan, tar sig ofta aggressiva försvarsuttryck. Den försvarar sig med näbbar och klor mot det konkreta och väljer hellre trygghet i ett diffust drömlikt påhittat scenario (Se mer om detta i artikeln 'Närkontakter som inte rapporteras'). Samma skyddsbeteende förekommer även på natten och orsakar omtolkn ing till något känt ofarligt. 


Huvudskillnader

Av ovanstående kan du förstå att skillnaden mellan upplevande av parallell verklighet och dröm märks i bland annat:

 • Skärpa – Detaljrik när du tittar på t.ex. saker
 • Levande, livlig (eng. vivid) – Upplevelsen är med många sinnen. 
 • Ifrågasätta – Du är fullt vaken i tillståndet och kan tänka och ifrågasätta det du upplever. 
 • Bestående – I dröm ändras rum om du går ut och kommer in igen. I parallell verklighet är de bestående. 

Byte av kropp

När jag lämnat min kropp nattetid  handlar det om att jag bytt kropp. Jag är därför medveten om att kolla att jag t.ex upplever med minst tre sinnen och att det jag upplever är bestående. Om du inte förstår att du befinner dig fysiskt i en parallell verklighet kommer du heller inte kunna minnas konkret. Hur jag kollar skillnaden handlar följande avsnitt om. 


Kontrollera verkligheten

Med nattlig resevana brukar jag kolla om jag befinner mig i en parallell verklighet. Det utgår just från att jag vet att många drömmar är verkligheter. Det gör det lättare att besluta mig för att på nätterna kontrollera. Jag kollar nästan alltid på samma sätt. Och tydligen vet jag där mer än här hur drömmar fungerar vilket är extra intressant. Här är några sätt jag använder: 

 • Jag tittar på mina fötter och vad jag har för skor på mig. Är du i dröm är kroppen inte tydlig, du ”bara vet” du har kropp. Ibland håller jag fram min händer för att se dem. Då kan jag också kolla i vilken typ av kropp jag befinner mig i.
 • Att titta sig i en spegeln kan vara verkningsfullt. Reaktionen inför att se mig själv i en spegel när jag befinner mig utomjordiskt och i en annan kropp är oftast samma: Min drömomtolkning säger att jag är utklädd och eller att jag skall på maskerad. Antingen beror omtolkningen på att kläderna och utseendet är främmande eller så beror det på att jag inte kan översätta det i drömtillståndet till en begriplig bild. Ändå låter jag inte bli att titta noga på ansiktsdrag etc. 
 • När du drömmer om skog drömmer du om konceptet skog men ser inte nödvändigtvis enskilda träd. Ett vanligt sätt jag har är att stanna upp och kolla om jag kan se varenda enskilt löv röra sig i vinden. Likaså kollar jag på gräset om det är verkligt ifall jag ser varenda vattendroppe. Ser jag skog med enskilda träd är det parallell verklighet. Ser jag konceptet skog är det en drömbearbetning. 
 • Ett sätt jag har är att kolla om det finns påtagliga detaljer i föremål, som en vas till exempel. Finns där damm? Finns det förslitning på den och hur ser den ut? Kan den förslitits på detta sätt? Jag kollar alltså samtidigt om jag kan se och analysera det jag ser, alltså koll på om jag är vaken i drömmen. 


Aktivt testa verkligheten 

Jag nöjer mig ibland inte med att bara kolla. Vill jag vara säker testar jag. Här är mina två vanligaste tips hur jag aktivt testar i om drömmen om den är verklig. 

 • Konceptet vägg kan uppträda i en dröm men en parallell verklighet har detaljer och varje vägg har struktur. Jag helt enkelt går fram till väggen och sätter handen emot. Jag känner  efter om den har struktur och kan kännas under min hand och är solid. Jag kan dessutom förstå om jag befinner mig i en framtid om jag inte hittar skarvar som i betong eller tapeter.
 • I dröm fabricerar hjärnan rum och går du runt kommer hjärnan inte minnas allt i ett rum du varit i. Den oavsiktligt förändrar. Mitt sätt är att kolla är genom att gå runt i rummen. Helst komma in från att annat håll. Är allt exakt möblerat som innan vet jag att detta är en verklighet. Står även vaserna precis som innan är jag nöjd och går vidare med mitt uppdrag. 

Det här kan leda till pinsamma beteenden som när jag efteråt fick veta genom en av mina kontaktpersoner att jag hade gått fram till deras konferens bord och tagit tag i det. Sådant man får ta med bekräftelserna som kommer. De fick sig ett leende i alla fall. 

Påtagliga bekräftelser

Parallell verklighet innebär att du är där i en parallell fysisk kropp av annat materiaslag. Detta medför att du kan dela upplevelser med andra och minnas samma detaljer. Men det innebär också att du kan ta med dig skador därifrån och hit. Här har du några påtagliga bevis du kan få med dig som gör att du kan ta dina minnen på allvar. 

 • Du vaknar med en smärta som du fått efter en natt. Du får inte smärtor på nätter utan fysisk orsak i parallell verklighet. Det är speciellt uppenbart när du drömt om skadan och vaknar med smärtan. Dessa bör du ta hand om med hjälp av en healer som kan hantera parallellfysiska skador och inte bara sända energi. 
 • Vid extrema fall kan skadorna följa med hit och vara fullt synliga. Jag ber dig ta barn på allvar. De är långt mer dimensionsöppna och kan oftare få t.ex omöjliga rivmärken på ryggen och vakna skrikande. Säg inte att det bara var en dröm. Du behöver ta ansvaret. Byta rum kan hjälpa ifall där ligger en portal. Ibland hjälper ha elektriskt ljus på! Barn har rätt! 
 • Att flera kan vakna med samma eller liknande smärtor efter en natt blir först uppenbart i en FB-grupp. Sådant uppstår vanligen när det varit ett större slag eller en katastrof. 
 • Varit två som drömt samma dröm. Det är så välgörande och ger underlag till hur just du upplever när du varit i parallell verklighet. Noter extra noga dessa inklusive känslan. 


Udda bekräftelser 

Dessa är inte så vanligt men får du dem landar du ordentligt i hur verkliga de parallella verkligheterna verkligen är. 

 • Du kommer till platsen du upplevde på natten. Det är vanligast i denna verklighet. Då kallar du den för sanndröm. Men det är också sanndröm när du får möjlighet att besöka med skepp en parallell tid. 
 • Du får bekräftat av andra kontaktpersoner. Det är så jag fått veta att jag uppträtt konstig när jag gått fram till ett bord eller vägg för att kolla om den var fysisk. De log glatt fick jag veta. 
 • Du har haft dubbla medvetanden. Det sker i tillstånd där du är halvvaken och då kan vad jag kallar överhörning uppstå. Sådant var vanligt på gamla trådtelefonernas tid, att du hörde en annan röst på din linje. Jag kan uppfatta ark framför ögonen eller datorskärmar som jag kan läsa. Jag har även väckt mig av att jag talat utomjordiska språk högt mitt i natten. 

Vad jag vill säga med detta är att inga bekräftelser är för udda för att vara bekräftelser. Samla dem alla. 

Drömtyper

Till sist, det finns även olika typer av drömmar som kan skvallra om att du jobbar nattskift under sömnen. Här är några: 

 • Seriedrömmar – Dessa fortsätter kontinuerligt trots att du vaknar flera gånger. De kan med lätthet pågå mellan 3 – 6 timmar i följd och i vissa falla i flera dygn. 
 • Upprepningsdrömmar – I dessa finner du dig göra samma sak om och om igen. Ingen drömmer så tråkiga drömmar frivilligt. Jag lovar. De kan uppstå vid vissa skeenden som när det behövs akut hjälp vid evakuering och massinsatser. Det kan också uppstå när det är viktigt att du tar viss information med dig till ditt vakna tillstånd. 
 • Långdrömmar eller livsdrömmar – Jag kallar dessa drömmar så som beskriver förlopp på flera år på en natt. De är ett specialfall av seriedrömmar och före,kommer för att utomjordisk tid kan förlöpa med flera år på en natt. 

Fortsättning 

Artikeln fortsätter. Det är inte slut här. Del 2 kommer att omfatta hur du hittar glipor i drömmarna för att kunna använda dem som öppningar du kan ta dig igenom. Då börjar ditt multidimensionella liv på riktigt. 


fredag 23 juli 2021

Tankemateria i böcker – går sådant att läsa?


Tankar har form nämligen och kan skrivas. Fast det mesta som människor tänker är närmast som klotter. Låt mig berätta hur Harry Martinssons Aniara tog mig med på en helt okänd rymdresa med tankeklotter i böcker och hur mitt eget diktverk lärde mig läsa tankeskrift. 
(Fristående 4:e del i serien) 

Tankemateria

Grunden heter tankemateria. Det är inte så abstrakt som det låter utan är just materia som bildats av tankar. Löst inre tankepladder bildar löst sammanhållen materia som inom kort faller sönder till skräp. Även detta slag av tankemateria är så pass fysiskt att du kan få hosta av det och känna dig smutsig av det. Sådan kan bildas och riktas i affärer och shoppingcentra. Produkterna är utformade för att fånga din tanke och skapa en förbindelse av begär. Nyhetstidningar är specialiserade på det. Är du en som hellre tar tidningen bakom än den som varit tittad på i kassakön? Om det är så kommer du förstå ännu mer av följande fördjupning. 

Upptäckten

Jag arbete på ett projekt där jag behövde fånga upp vissa saker ur Harry Martinssons Aniara. Jag köpte mig en begagnad bok för jag hade redan ägt en  och tyckte det var slöseri med en nytt exemplar. Jag började läsa den och den var trög att läsa. Mindes inte att den var svår, i alla falla inte så svår. Självfallet lade jag det på mig själv tills en uppenbarelse kom med ett uppslag. En nära vän till mig hade uppfångat att jag sökte efter Aniara-boken och hade sett den som pocket. Hon köpte den genast och gav till mig. Jag blev så glad att jag slukade den med spänning, hittade det jag sökte och ville läsa ut den av bara farten. Men vad hade hänt?


Otänkt respektive tänkt bok

Jag lade dem bredvid varandra, den nya pocketboken och den välbehållna och välvårdade begagnade exemplaret. Med minnet av den slukade Aniara-pocketen öppnade jag den begagnade. Fortfarande svårläst!? Jag öppnade samma kapitel i båda och strax uppenbarades det oläsliga. Den begagnande boken såg klärvoajant ut som om någon klottrat ned en tunnelbanevagn! Den var full med tankeklotter! Självklart jag inte kunde bilda mina egna bilder ostört på sidorna. Den var redan full och därför upplevdes som svårgenomtränglig och obegriplig. Mina tankar hade ingen yta de kunde fästa sig på. 


Läsa tankeklotter

Jag kunde med viss svårighet ”läsa” klottret och fick svårbegripliga bilder som inte var mina. De kom från den tidigare läsarens intryck. Och med detta stod det klart att starka intryck gör just vad det säger, in-tryck. Starka tankar blir permanenta och fäster sig på en yta som en sida i en bok. Det intressanta i detta oväntade resultat var att tankarna kunde läsas (med viss svårighet) trots att de inte var utomjordiska. Utomjordingar känner väl till att tanken bildar former och använder detta. 


Hur blivande bok gav upptäckt 

Jag har gjort ytterligare en upptäckt med hur skriven eller klottrad tankemateria uppför sig. Det hände under under en intensiv författarperiod när jag arbetade på ett större diktverk som kom att sluta på bortåt 300 texter. Den hade fått eget liv och skrev sig själva helt enkelt. Inte automatisk skrift utan en bok som har en egen vilja att bli till och det var i det flödet jag var. Satt ofta i sängen på mornar och kvällar och skrev på upp till tio texter samtidigt parallellt. Sängen var full med blad runtom mig och jag samlade ihop dem då och då. Vid ett tillfälle hade jag påbörjat tre texter på samma ark. Att jag skulle förlora dem i kopiatorn hade jag ingen aning om. 

Hur handen skriver tankar 

Jag kopierade arket med de tre påbörjade texterna snyggt, så jag täckte över det som inte hörde till specifik text. Jag behöll originalet som grund för en och kopior för de andra två. Det var omöjligt att fortsätta det gick inte, all inspiration var borta och jag är ändå duktig på att plocka upp flödet. Jag är disciplinerad i min kreativitet. Men, det konstiga var att originalet gick bra att fortsätta från. Där fanns livet som ville bli till och ville bli fullbordad. När jag kollade klärvoajant såg jag tydligt hur kopiorna bara hade fått med min handstil men inte lystern, andan som levde i texten. Efter det kopierade jag aldrig mer text utan visste att jag behövde läsa min egen tankeskrift också på arket för att kunna fortsätta. 


Handen skrev tydligare

Hur är det då med maskinskrivet respektive handskrivet? Jag är van att föra noteringar för hand och föra över till datorn efteråt. Inge märkvärdigt med det men i samma nämnda diktverk lyste skillnaden, bokstavligen, för första gången. Alla texter var vid tillfället överförda till dator och slutredigering närmade sig. Genomläsning började och jag kom till en text som inte flöt. Den hade en annan lyster också, eller kalla det för att jag egentligen ser textens aura. Den jag kan söka källan bakom en text till. 

Jag kollade i mina pärmar för att se vad skillnaden var och hittade det. Den var inte skriven för hand! I en känslig text med nerv märks nyanser tydligt. Visst hade den lyster men den stämde inte med övriga. Det slår aldrig fel, samma reaktion varje gång, handskriven text förmedlar sådant maskinskriven inte kan. Men en kopiator och skrivare kan användas för att ge tom tankeyta också. 

Nätets tankar i luften

Jag använder mig av tekniken med otänkt yta när jag vill lära mig något eller få djupare upplevelse via dator. Jag väljer att kopiera innehållet från skärmen och skriver ut det. Direkt förstår jag bättre och kan forma mina egna tankar kring det lättare (en nödvändighet för att förstå).  Som författare men också som tekniker lever jag på att forma egna tankar och lösningar. Det är så mina rutiner kommit till fast jag från början inte tänkte på varför de fungerade. 


Vid sociala medier märks de kollektiva tankarna ännu mer, inte som klotter utan som tankar som fäster sig på en när man är ”inne”. De har en tendens att fastna och hålla en kvar ofrivilligt. Man kan säga att de kollektivt uppvisar tendens till att agera levande och stimulerar interaktören att fortsätta vara uppkopplad så att tankarna fortsätter existera. 

När jag skall svara på en längre kommentar eller inlägg kopierar jag vanligtvis texten och klistrar in texten på ett tomt ordbehandlingsark. Då har jag liknande effekten av tom yta fri från andras sociala tankar. Det är nödvändigt för mig som ofta får små frågor som kräver stora svar. Jag läser frågan bakom lättare och förmedlar ett tydligare svar. 


Kolla dig själv 

När du inte kan koncentrera dig är miljön smutsig. Det är alltså inte fel på dig utan på miljön, tankemiljön. Är det här sant? Då svarar jag med en motfråga. Har du gått tillbaka för att plocka upp vad du tappat och inte kom ihåg? Och mina tips är att gör som jag gjort. Skaffa ett nytt och ett begagnat exemplar av en bok. Skriv ut en text från datorn och jämför med att läsa på skärmen. Skillnaden är märkbar för alla. 


_________________________________ 


måndag 12 juli 2021

Hur Förenade Flottans aktiviteter märks i UFO-statistiken

Jag fann nyligen en intressant global statistik framställd av National UFO Reporting Center. Vanligtvis ligger UFO-rytmer på 6-7 år i deras upp och nedgång tillbaka till samma nivå. Men senaste årtiondena har ingen förklaring. Jag jämförde dem med mitt arkiv över kontakt med FFF, Fria Förenade Flottan. Det var slående hur avgörande händelser i FFF:s historia hade gjort avtryck på kurvorna. Här har du en kontaktpersons redogörelse. 

Var erfaren

Jag var erfaren kontaktperson när jag bestämde mig för att vägra ställa upp på enskilda gruppers dominans över Jorden och krig mot varandra. Så fort jag var fri kontraktet med Ljusets Förbund (våren 1994) började jag genast samla min kontakter och vi tillsammans samlade utomjordingar. Det hela skedde med rasande fart för det fanns en vilja bland utomjordingar att sluta fred men de saknade diplomater som kunde spänna över parallella tider som de olika grupperna kom från. För det krävdes människor på Jorden – den enda platsen i universum där alla parallella tider sammanstrålade. 

Första expansionen

Första expansionen gick snabbt men när FFF nådde jordetiden och började flyga över Jorden var de ett hot mot alla andra redan etablerade utomjordingar  med baser och kontakter. Detta utlösta första stora rymdkriget som förintade nästan hela Fria Förenade Flottan! Det var ett blodbad och en katastrof och skulle följas av naturväsens största slag och blodbad vid Gederra Rosa två år senare när de reste sig för att förenas med FFF som enats om att tillsammans beskydda Jorden och Modern. 

Andra expansionen 

Skedde med upprepade krig av grupper som kände sin kontroll hotad, men aldrig mer skulle FFF lida ett sådant nederlag. Fredsrörelsen lockade långt fler än som hotades. Samverkan var långt mer gynnsamt för dem och den otroliga gemenskapen fanns ingen motsvarighet till i universums historia – De var samlade i Källas namn. Det var intensiva diplomatiska år med 250 – 300 nya kontakter årligen. Då är inte otaliga inräknade som skedde under våra nattskift och dessa otroliga mängder som anslöt utan att gå via oss kontaktpersoner på Jorden. Tyvärr var inte gudar nöjda över detta. De såg sina styrda folk glida dem ur händerna. 

De långa gudakrigen

De var oundvikliga. Förr eller senare skulle de slå tillbaka och det gjorde de. Oftast med sina upphetsade folk och flottor men alltmer på högre plan. Fria Förenade Flottan var etablerad på jorden och hade nära samarbete med Moders folk, naturväsen. Genom denna grund stod de staqdigt mot alla försök att angripa. Flottan och moderns folk tillsammans stod för ett skydd mot intrång och genom bevakning höll antalet inflygningar på rimlig nivå. Därav den relativt stadiga kurvan. Hade inte gudakrigen startat skulle antalet inflygningar i grafen fortsatt rakt upp genom de nya tidtunnlarna som FFF hade etablerat genom samarbete över gränserna. Det är inte avstånd som är hindret utan tillgången på tidtunnlar. 

Andra katastrofen

Gudakrigen nådde tyvärr ett klimax och genom allianser slog gudar tillbaka hela freds- och frihetsrörelsen över hela universum. Vad som återstod av FFF vet jag inte men de förlorade jordetiden och de yttre skydden mot obehörig inflygning var borta. Därför skjöt antalet observationer upp i höjden. Tack och lov bestod naturväsens skydd intakt. I universum kom nu gudar på hur de kunde strypa jordkraften från Modern och kväsa frihetsrörelsen. Misären blev total, planeter med befolkningar höll på att dö ut. Det här är benämnt som den Svåra tiden eller Tillbakagången. Trots total kontroll började gudar få nya problem. Kontrollen innebar ökad instabilitet pga allvarlig brist av Moderspolen som kompletterar tidsväven i Faderspolens universum. Sista ordet var därför inte sagt.  

Vändpunkten

Vid det stora gudakonciliet sommaren 2015 stod de motvilligt inför sitt eget fall. De motvilligt kapitulerar och beslutar att nedstiga för att återhämta det de förlorat i sina uppstigningar. Kaos uppstår, delar av universum rämnar, andra delar räddas. Snabbt behöver oändligt många dimensioner ”byggas” om för att inte rämna. Resor blir extremt farliga och därför faller kurvan av observationer drastiskt. 2018 kunde man hitta rubriken ”Has E.T. Gone Home?” om den rekordlåga nivån. Återuppbyggandet går fort, så med FFF:s kunskaper byggs både tunnlar och stadga upp. Den nya ofantligt stora expansionen tar fart. Alla vet att hjälpa till för att livet inte skall kvävas ännu en gång. Moderspolen integreras i byggnationen. 

Sista kosmiska kriget

Redo med Moderspolen står, i Januari 2020, naturväsen för att marschera hela vägen ut och upp i det högsta av universums regioner. Redan innan kallas det för Sista kosmiska kriget och naturväsen är ännu kaxigare och kallar det för Segertåget. De är oövervinnerliga, de är självmedvetna och vet att jordkraft av Modern har gudar alltid traktat och fruktat. Den är livselixir ingen klarar leva utan och den sprider med sin essens frihetens tanke. I månader under värsta förhållanden håller de inte bara stånd utan avancerar tills de sista gudarna faller i slutet av december 2020. Naturväsen var så säkra på sin sak att några kilade hem före så alla överlevande kunde fira Jul som hos dem är deras Modershögtid. 

Ny tid, ny ordning

Redan i november 2020 skrevs de nya lagarna som bejakade liv, inte begränsade eller straffade liv. Flottan och alla vilade upp sig och väntade till 8 Januari 2021 för att inleda sin slutliga rörelse i förenandet av poler – Den stora Nedstigningen. 2020 bringade slutet på eoner av krig och konflikter i kosmos. 2020 var de stora omvälvningarnas år i kosmos. 2021 håller på att bli början på vårt. 

Tillägg

Hur är det möjligt att hela universum kan omfattas av fredsrörelsen på så kort tid? Om man betänker att vi har en ovanligt långsam tid i vår region och jämfört med Fria Förenade Flottans tid går det runt två år per dygn hos oss kommer det hela i helt annan dager. Det gör att det gått bortåt motsvarande 18 900 år hos FFF från uppstarten 1994 till sista kosmiska storkriget 2020. 

_____________________________________

Få nyheter varje vecka i FB-gruppen: https://www.facebook.com/groups/149044602660031 

Läs Mikael Kvist banbrytande böcker: https://spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist samt https://www.bokborsen.se/?f=1&qs=SunMirror 

söndag 27 juni 2021

Utomjordisk kosmologi - Konceptet Gud

Jag har sedan 1995 haft kontakt med uppemot 250 – 300 nya utomjordiska grupper per år. Detta har gett mig brett perspektiv på deras kosmologier. De skiljer sig från varandra men har vissa huvuddrag i fråga om konceptet Gud.

Religioner?

Man kan inte säga de är religiösa på mänskligt vis för de tror inte på någon gud, de har kunskap om sin gud. I vissa kulturer finns tillbedjan, i andra inte och i ytterligare andra kallar de det inte för gud. Jag kommer ge mig in på två huvudtyper av kosmologier. Fler finns men dessa två ger en bra bild över hur stora skillnader kan vara mellan dem. 

Revolution ger evolution

När utomjordingar blir rymdresande sker det en (r)evolution i sinne och tanke. Kalla det för den första stora medvetandehöjningen för en planets befolkning (en del skulle kalla det för att gå upp i 5D). Detta sker som en naturlig konsekvens av deras rymdresande. Resor med dimensionella skepp sker via portaler från deras planet och tar ingen tid för dessa orsakar rymdhopp mellan platser när portaler är förbundna. 


Rymdhopp ger medvetandehopp

När de gjort dessa hopp ett antal gånger börjar de till slut förlora alla begrepp för avstånd. Detta ger i sin tur att avståndet mellan sinnen upphör. Kalla det för att de blir telepatiska men det handlar om mer än så*. Det uppstår snabbt en kollektivitet i uppkopplingen mellan alla varelserna på en planet och det är i och med det, som hoppet upp till ett högre medvetandeplan uppstår. Det kan liknas vid att alla varelser, utan tekniska medel, får sin enskilda ”sinnesdator” uppkopplad till ”molnet”.  

Hur en gud blir till

Genom att uppkopplingen är utan teknik finns all information tillgänglig i sinnet i ögonblicket en fråga ställs. Alla varelser på planeten börjar tänka som en. Vissa utomjordiska raser behåller medvetenheten om sin kollektivitet medan hos andra börjar själva ”gemensamma servern i molnet” få sin egen medvetenhet. Denna medvetenhet är ”allvetande” och blir som en slags beskyddare över planeten och rasen. Allt gott så länge inte en konkurrent kommer in. 

Hur gudakrig startar

Har denna kollektiva medvetenhet utvecklat en personlighet kan den uppleva sig hotad av någon som vet mer eller vet annat än den själv vet. Då servrarna kan sägas var kodade i olika språk och icke kompatibla kan inte dialog föras. Då oändliga vetanden möts har de motsvarande gränslösa tankar – total utplåning av konkurrentens befolkning dödar guden (”servern”). Finns där olika raser på samma planet elimineras den andra rasen oftast redan innan de blir ett hot. 

Den andra formen av gud

Ett gudamedvetande enligt denna princip ovan uppstår alltså som en naturlig del av en teknisk evolution att bli rymdfarande med kolonier i galaxer. Denna form av gud kallas för kollektivt medvetande i vissa fall och i andra beskrivs den som en ”individ” eller ”medvetande” med allvetande förmåga**. Men det finns andra sätt en gud kan uppstå som genom det skapande Ordet. 


Ordet ett kosmiskt byggelement

Det är svårt att förklara vad ett Ord är för en människa men jag gör en summarisk beskrivning för att kunna fokusera på det andra gudsbegreppet. Ett ord i utomjordisk betydelse är en specifik vibration som kan ljudas (uttalas), skrivas som ett ord och men även flätas med medvetande och skapas me. Då Ordet vibrerar i kroppen hos den som uppfångat ordet blir det Ordet gudens namn (därför är en guds sanna namn hemligt)#. Ett skaparord kan man säga är en vibrationell grundsten på vars väv man med tanken kan bygga en verklighet. 

Stora i Orden men små på ...

De som fann Skapelseord gjorde det tidigt i begynnelsen då de flesta var oerfarna varelser. De hade inte lärt sig om sina egna inre känsloliv och känslobehov. Med de skapande Orden blev de fixerade utåt på vad de åstadkom och på sin makt över andra varelser. Uppskattning genom att bli sedda upp till blev den kärlek de hade lärt känna. Lovsånger och böner smorde dem på utsidan men inte inuti. En kvinna var något en skapare skapade sig lydig. Lydnad blev alltså den andra kärlek de kände till. Detta kom att prägla deras lagar de pålade befolkningen för att deras tanke-skapelse skulle hålla sig stabil. 


Straff och utveckling

Att tänka själv större än gudens verklighet straffades som hybris. Endast utvalda som guden litade på tilläts därför komma närmare (läs högre). Han höll sin kunskap förseglad med hjälp av lojal hierarki och initieringar (del-tecken av gudens ord). Genom att uppfylla de gudomliga lagarna kunde du växa i din roll i ”andlig utveckling”. Andlig utveckling fanns egentligen inte innan utan ett sätt belöna korrekt beteende. Den som brutit mot lagarna kallades för att ha söndrat gudens tanke (läs syndat) och straffades med kvarsittning eller förvisning. För att visa att detta rörde sig om ren rättvisa även från liv till liv infördes begreppet karma. Plötsligt skulle alla i skapelsen räddas med utveckling från sitt syndafall. 

Svart-sjuka och beskydd

Förbud att ha kontakt mellan skapelser (jämför med dimensioner) uppstod för att svartsjuka gjorde guden svart i ögonen när han såg en skapelse större eller vackrare än sin egen. På grund av underutvecklade inre känsloliv och självkännedom projicerade han detta och såg hotfullt mörker i den andre guden. Tydliga gränser sattes upp inom vilken befolkningen stod under gudens beskydd med hjälp av skyddssymboler och upprepade ord. Portaler förseglades och kosmos började stagnera i sina fria flöden. 


Full konkurrens

Vissa skapare drog sig tillbaka och blev passiva åskådare över sin sandlåda de lekt i. Hos andra började konkurrens utbryta om den ingrediens som alla behövde för att fortsätta skapa – Moderspolens kraft som gav liv. Krig utbröt både mot och om dem som bar detta i sina kroppar, naturväsen och i viss mån människor. Skrivna krönikor tillkom på grund av att de dimensionella resenärerna även reste i tid. Genom att ha skrivna krönikor omöjliggjorde de tidmanipulation för varandra. Krönikor förvarades i speciella bevakade bibliotek och sågs som statshemligheter till vissa delar. 

Ordet gav dem skaparmakt

De skapande orden gav upphov till olika vibrerande ljus som kan kallas färger, fast i människors ögon ter sig de flesta som vita eller gyllene, och ger därför sken av att de är från samma källa. I själva verket är gudars schismer upphov till motsvarande religionskrig här på Jorden. När de skapade skapade de inte bara materia, utan tid till materian som behövdes för att bära den. Alltså skapade de materiens begynnelse och hela dess vidd. Det gav dem själva intrycket av att de var begynnelsen till allt – ”Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”. Det som var före var inte tillåtet att tala om. Det står fullt korrekt att ”I begynnelsen var Ordet”, inte att i begynnelsen var gud. Det står till och med förtydligat att ”Detta var i begynnelsen hos Gud” (Se bilaga). 


Oerfarna och omogna

Man kan säga att gudar var vanliga ”människor” som ännu inte hade särskilt mycket livserfarenhet. De blev fixerade vid vad de åstadkom i det yttre och missade att mogna i sitt inre känsloliv. Kosmos största svartsjukeförklaring som även erkänner konkurrenter säger ”Du skola icke hava andra gudar jämte mig”. Skapare gjorde slut på sin skaparfärg eller så fann de inte längre någon yttre kompensation för sitt tomma inre och drog sig tillbaka – där går gränsen mellan en skapare (aktiv) och en gud (förvaltande). 

Göra sken av mer

Deras ofullkomlighet i sin fullkomliga upphöjelse var som sår ingen fick peta i (då blev de kallade för Satan om betyder anklagaren). För att säkra att de skulle slippa folks tankar fick ingen vet deras verkliga namn (Ordet uttalat), inte heller att de hade ett liv som vanlig före Ordet och deras sanna utseende skulle ingen se, bara skenet av deras ljus. Men var detta begynnelsen egentligen? Var kom Orden från? Det finns beskrivet i krönikeutdraget ”Det oundvikliga  mötet”. En del av detta håller på att uppenbaras nu i det kosmiska skifte som vi är mitt i. 


Pågående fortsättning

Det kosmiska paradigmskiftet innebär en ofantlig utvidgning bortom gamla gudar och uppenbarar kärlekssången varur de skapande orden en gång uppstod. Detta benämns som ”De Två som är Ett”. Mer om det i kommande artikel. Även en artikel om naturväsens kosmologi kommer framöver. 

* Jämför med upplevelsen hur det är att ”vara på samma våglängd” med en person.
** Detta medför att i princip har varje större utomjordisk grupp sin egen gud eller ”server”.
# Utomjordingar förstår inte vad Ordet är. Förstår de blir de de en Gud och blir Ordet. 

______________________ 

Bilaga 1

Johannes 1, Svenska 1917

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Detta var i begynnelsen hos Gud.
Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.
I det var liv, och livet var människornas ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Bilaga 2

Johannes ord skvallrar avslöjande om Gud och om Orden följande:

 • I begynnelsen var Ordet – alltså Ordet var i begynnelsen, inte Gud.
 • och Ordet var hos Gud – därför blev han Gud. 
 • och Ordet var Gud – och detta stora från Begynnelsen identifierade han sig med och blev Ordet.
 • Detta var i begynnelsen hos Gud – alltså Guds begynnelse.
 • Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till – en förklaring att han inte hade kunnat skapat utan Ordet från Begynnelsen.
 • I det var liv, och livet var människornas ljus – vad ingen Gud vill kännas vid nämns här! Det var människornas ljus och liv guden fick i sin hand! Och ingen av gudarna har behandlat orden som Moderns barn gjort, som små levande varelser av eget liv. Det levande sagade Ordet till skillnad mot det kantiga krönikeskrivna.
 • Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed – en svartsjuk konkurrens­förklaring att den som guden tittat svart på inte har lyckats få större makt. 

______________________ 


Vill du läsa färska veckovisa inlägg av Mikael Kvist har du FB-gruppen 'Portaler och Dimensionella Besökare': https://www.facebook.com/groups/149044602660031