fredag 19 februari 2021

Mäta dimensionsportaler som forskare – går det?

Ja, det är fullt möjligt att elektroniskt mäta portaler. Jag började redan på 80-talet ta fram de första instrumenten. Här är några generationer instrument som skvallrar om hur portaler fungerar fysikaliskt. 

Grader av öppning

För att kunna bygga instrument till att mäta dimensionsportaler med måste man förstå vad en portal är. En förenklad förklaring är att en portal är ett avgränsat område som har tunnare gräns till parallell verklighet. Denna öppning som kan uppstå är inte fullt öppen utan sker med olika styrka. Man kan säga att inom området kan materia av annan tid och annan dimension fas in sig. När viss interferens uppstår kan man uppleva känsla eller felaktigt uttryckt ”energi” på platsen (KRS 1 –2,5). När delvis infasning börjar kan enstaka sinnesförnimmelser uppstå. T.ex ljud av kanoner och slagfält utan annan närvaro eller synlig gestalt som är delvis genomsynlig (KRS 3 – 3,5). Det är först vid full infasning som en farkost av annan verklighet kan landa och besättningen fullt fysiskt kan interagera med oss.

Hur portaler öppnar sig och gradvis fasas en annan verklighet in

Mätandets dilemma

När en annan verklighet fasas in i vår börjar andra naturlagar råda. Dessa kallar vi anomalier eller paranormala fenomen. Marken gungar, lokalt solsken inom portalen bara, ljuden upphör, bli berörd av en genomsynlig närvaro. Det området är KRS 3 och där går det att använda instrument som detekterar elektroniskt anomalierna. Men så fort det går över till KRS 4 vid full infasning slår de andra naturlagarna ut vår elektronik och alla apparater blir oanvändbara. 

Så länge våra naturlagar råder i portalen fungerar instrument
byggda av vår frekvensmateria

Designa första instrumentet

Min vana trogen började jag studera portaler klärvoajant med en teknikers öga och samla underlag som kunde skvallra om hur de fungerade. Bland de första jag fann var att mina akupunkturpunkter aktiverades och lyste skarp. Men ett viktigare sambandet fann jag när jag studerade aktiverade portaler klärvoajant. Det visade sig att dessa hade exakt samma beteende och utseende som mina akupunkturpunkter. De uppvisade dessutom samma dallrande elektriska vägg kring sig. 

Första generationens instrument som fick plats i fickan

Först ut var en mätare som motsvararen lögndetektor som mäter när resistansen i huden minskar pga svettningar bl.a. Visst visade den utslag men gav inga egentliga bevis. Min omedvetna förväntan kunde ha åstadkommit det. Samma med en mätare jag tog fram för jordstrålning som registrerade musklers signaler. Nästa steg var att övergå till att se om jag kunde mäta samma resistansförändringar i marken som jag gjort på huden. 

Stora akupunkturnålar krävdes för Jordens kropp!

Marken var full med störningar

Markens akupunkturpunkter (portaler) var fulla med störningar. Trodde naturligtvis först att det var fel på mina instrument jag byggt. Jag pratade senare med en vän och ingenjör som jobbade på ABB och fick veta att hela Sveriges elnät strömmade till stora delar tillbaka genom marken upp till vattenfallen i norr. Vad återstod då för metod? Jo, att se om jag i luften kunde mäta förändringarna elektrostatiskt som jag kunde ovanför huden och dess akupunkturpunkter. För det krävdes en elektrometer (fältstyrkemeter) och av de jag byggde som fungerade bäst såg den ut som en väderkvarn med roterande vingar framför detektorytorna. 

Med liten propeller och motor surrade vi omkring och fick mätresultat

Fungerade bra och väckte fler frågor

Det här var i slutet på 80-talet, i samma veva som jag funnit kristallnätet som portalerna var knutna till. De känsliga rackarna till instrument pajade jag många gånger men jag fick resultaten jag förväntade mig – att elektriska motståndet sjönk som vid en akupunkturpunkt. Instrumenten mätte bara när portalen var aktiverad och fenomen uppträdde i den. 

En kvantmekaniskt tunnel för elektroner

Nästa fråga var hur kom det sig att de fungerade? Jag studerade även detta klärvoajant och kunde bara konstatera att jonerna plötsligt hoppade utan att de hade energin till att göra det. Det är känt inom elektronik som tunneleffekt. Det uppstår en kvant-tunnel mellan två platser så elektronen inte behöver färdas långa vägen över barriären utan hoppar från ena platsen till den andra. Det här fenomenet skulle alltså kunna bära svaret på varför farkoster kan färdas långa sträckor över universum – de tunnlar helt enkelt i rymden. Alltså de hoppar från planet till planet och även från energiplan till energiplan (läs dimensioner).

En rymdtunnel för dimensionella skepp, UFO
Fler mätningar av fenomen

Naturligtvis utvecklade jag fler instrument under stor möda, fattig företagare och pappa och alla de dimensionella diplomatiska kontakter som började komma och gjorde mig helt dränerad. Att möta andra varelser i portaler av vitt skilda materiafrekvenser är extremt påfrestande på kroppen. Men några kunde jag få resultat med i vissa portaler som öppnade sig till hög KRS 3,5 – 4,0. En av dessa var första generationen av tid-differensmätare. Jag insåg nämligen att de flest fenomen som uppstår i portalerna var relaterade till tiden. Till exempel ljud utan källa, lättnad eller tryck, dallrande luft utan hetta mm. 

Den nya tid-differensmätaren på gång som kommer kunna
mäta tidskillnader på mindre än miljondelar

Senaste teknologin

Mitt mål med förbättrade detektorer och mätare för portalerna var att kunna mäta dem även när de inte är öppna. Det är inte möjligt utan att samtidigt på konstgjord väg aktivera dem. Två instrument är framtagna (men finns inte längre monterade av säkerhetsskäl). Hur resonanstekniken ätr kosntruerad kan jag tyvärr inte gå in på. Jag kan endast beskriva dess funktion. Den har nämligen en dubbel funktion genom sin resonans. Resonansen som den genererar tillsammans med portalen ger en elektrisk ström som kan mätas och användas för detektion av porten. Men resonansen med portalen åstadkommer också en accelerering av kristallporten och därmed en artificiell aktivering på liknande sätt som dimensionella farkoster påverkar dessa öppningar. 

Bara att hålla en kristall i handen kan oavsiktligt ge dig en allvarlig
chock om du viftar med den i en portal

Krävs vara portalvandrare

Man behöver vara ytterst försiktig med en sådan detektor så man inte kommer i kontakt med detektorns resonanspoler. Man kan få allvarliga skador vid beröring av detektorns poler. Accelerationen som den kan åstadkomma av portalen kan bli för mycket för en vanlig person att hantera. Verkligheten kan bokstavligen ryckas bort som en matta under fötterna med psykisk kollaps som följd. För att klara detta krävs att vara en van portalvandrare. 

De påfrestningar som portaler ger mig krävs en superhjälte att klara.
Jag önskar jag vore en med en flashig dräkt till!

Jag kommer tyvärr inte släppa senaste teknologin. Men jag är övertygad vi kommer se den en dag när vi är del av den kosmiska gemenskapen som är på framväxt i universum. Och det snart hoppas jag. 

________ 

.

Heliga platser, dimensionsportaler, tunnelfenomen och besökare
kan en dag påvisas och förklaras med framtidens forskning

 
Mikael Kvist, författare och klärvoajant forskare och tekniker

___________________________

Du kan läsa om hela bakgrunden om hur tunnlarna används i böckerna Tidkrigarna I & II av Mikael Kvist: https://www.spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist 


Facebook-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare kan du läsa högaktuella inlägg och ta del av andras upplevelser, reflektioner och diskussioner kring artikeln. Gruppen administreras Föreningen Mundum som samlar in gåvor till paranormal forskning och klärvoajanta studier. 

torsdag 7 januari 2021

Portaler och de två polerna

Få har fullt förstått portaler. Vad riktiga portaler är och hur konkreta de är. Det här är en översikt skriven av en portalvandrare. En belysning av hur gränsöverskridande portaler uppstått ur kosmos grundläggande poler. Vad är en riktig portal?

I en portal upphör vanligt avstånd och tid inom ett litet lokalt område. Med det följer en mängd fenomen jag inte tar upp här utan fokuserar på portalers betydelse i kosmiskt perspektiv. En portal möjliggör resor mellan planeter genom en slags tidtunnlar till andra portaler. Alla planeter har dessa portaler naturligt. De möjliggör också resor i tid och mellan dimensioner och frekvensplan. Kort kan man säga att en portal är en kosmisk möjlighet för allt liv att mötas över gränserna. Detta har sin grund i att alla portaler är möten mellan de jag kallar för De ursprungliga polerna. Återkommer till det i finalen. 

Föreställningar om portaler

Jag backar för att avveckla myter först. För många är portaler något som nämns vid planetkonstellationer och är abstrakta öppningar för inkommande lovande energier. För andra är portaler magiska siffror som numerologiskt lovar oss öppningar i våra liv. Riktiga portaler, alltså riktiga öppningar mellan dimensioner, bryr sig inte om några människor som numrerat och indelat sin tid efter rotation och religion. Riktiga portaler bryr sig inte om siffror och absolut inte jämna siffror som ettriga favoriten 11:11. Byt kalender till muslimsk eller kinesisk så fattar du att du hängt upp dig på en lokal mänsklig indelning. Människor vill se symmetri för människor har ett projiceringsbehov av ordning. Palindromet 2020-02-02 är ett sådant löjligt exempel. Det som märktes den dagen var bara vad som var att vänta när många människor höjer sina positiva förväntningar. 

(Fullt trovärdigt för det ger självtillfredställelse)

De verkliga portalerna

Portaler finns på många platser på vår Jord och dessutom tätt. De utgör speciella ytor i naturen och sannolikheten är stor att du bor på en eller nära. Är portalen aktiv påverkas ditt liv radikalt och du märker det, inte minst på ditt mående, både kroppsligt och emotionellt. De påverkar stämningen i rummet och ger upplevelser av ”energier”. Det är helt fel begrepp för det är inte några energier i rummet men ändå ändras vad jag kallar stämning och kan vara harmonisk eller disharmonisk för dig. Det är anslaget i dig som är harmonisk eller disharmonisk – inte portalen som sådan eller några goda kontra farliga energier. Är portalen fel för dig har du valt fel plats att bo på. Portaler har endast olika kvaliteter som kan liknas vid olika musikinstruments klanger och rytmer. Vill du ha violin och inte rock byter du plats eller lär dig att bli samstämd med platsens portal. 

Gemensam nämnare

Alla portaler har olika storlek, kvalitet, rytm, öppningsgrad och öppningstider men de har också en gemensam nämnare. I dem alla finns där två återkommande poler som man kan hitta på marken som två punkter – en manlig och en kvinnlig punkt. De har fått sina namn av att de påverkar män respektive kvinnor olika. Manliga punkten kan kännas ovanifrån som kall och vissa fall tryckande eller borrande på huvudet. Kvinnliga punkten känns underifrån strömmande upp som en varm och pirrande mjuk ström. Det är de olika resonanserna och övervikterna mellan dessa två poler som ger tre kategorier av grundläggande skilda portalöppningar. 

(Polerna är polare – deras sammansmälta kärleksmöte gav upphov till portaler)

Tre kategorier portaler
  • Den överlägset vanligaste kategorin är himmelsöppnande portaler med faderspolsövervikt. De är hexagonala till formen och benämns därför kristallportar. När de är öppna upplevs de alltid svala/kalla och mer eller mindre smärtsamt påfrestande på kroppen även om de har helande kvaliteter. 
  • Kategorin portaler som strömmar upp underifrån och ger moderspolsövervikt är sällsynta och små. De är ofta inte mer än 0,5 – 15 m jämfört med kristallportar som ligger mellan 5 – 500 meter. 
  • Den tredje och mest imponerande kategorin är blomportaler som kan bli flera mil i diameter och vara öppna under flera veckor. De har fått sitt namn av den blomliknande form de har när de slår ut i dans. De har en mycket typiskt anslag i hjärtat/bröstet som är omisskännligt. De är fullt balanserade mellan faders- och moderspol och bildar en mjuk dans och en slingrande rörelse genom kosmos när de förbinder planeter med varandra. 

(En blomportal glömmer man aldrig – den lämnar ingen oberörd i hjärtat)

Vad är en portal i kosmiskt perspektiv? 

Dags att återkomma till den ursprungliga frågan vad en portal är. En portal har uppstått där ett möte mellan De Två Polerna stått. En portal är evigt tidlös, för den är ett minne av De Tvås möte och förening där de båda förlorade avståndet mellan varandra. En gång där de älskade och gick upp i varandra innan de åter föll tillbaka vilande, i sin eviga kosmisk rytm, kärleksrytm. 

(En portal är en helig plats – en plats för förening)

På många planeter i universum är portaler heliga platser och här har du fått orsaken beskriven. Men länge har Moderspolen varit höljd i dimmor och det enda utomjordingar och mästare kunde berätta om var deras faderssol (ofta kallad Centralsol) som deras heliga högsta. Korrekt rätt och halv. Det finns många faderssolar, källor till faderspol, men bara en återstående moderspol långt borta i gömd dåtid! Och vi har äran att vandra på Henne, Moderns sist utpost. 

Hemliga kriget om Modern

Förstår du vikten av den planet du bor på? Människor hyllar himmelsöppningar och påstådda inflöden, men missar att de bor på en förlorad helig planet i kosmos, den sista av sitt slag. Jorden är Moderns sista utpost. Men är det människan som är orsaken till försummelsen. Nej, kosmos har en sorglig historia av fullkomlighet i halvhet. 

Hemligheten var att de ville ha av Henne det de nödvändigt behövde. Det har man under årtusenden tillsett att fått genom människor av Jorden genom att rikta deras uppmärksamhet bort från Henne och ut. Böner, åkallan obesvarad, frekvenshöjningsflykt från planeten och införd tro om himmelsk himmel kontra helvete inuti Henne. Och sist men inte minst predikat monoteism så som den övertygat tett sig hos de som levt med bara en pol levande. 

(Portaler blev till kontrollöppningar för nödvändig utgående pol-energi)

Fredsrörelsen från Jorden

De rörelser som känts av i kosmos 2020, genom kollektiva måenden, skulle jag vilja kalla för fredsrörelser. De många faderssolar och deras motsvarande gudar har fört krig mot varandra och om Modern i evig tid. I och med moderspolen reser sig blir Hennes egenskaper åter tillgängliga för alla. Inget att strida om finns längre. Istället samlas alla, av alla slag och alla frekvensdimensioner, för att gemensamt återvända och inför henne buga som likvärdig och nödvändig. Detta startades i blygsam skala 1995 och omfattar nu hela universum och alla dess nivåer. Återvändandets samlade rörelse pågår nu – den jag kallar för Nedstigningens tid. Tiden där alla tider av Faderns framtider och av Modern alla dåtider möts. Självklart de vill Hem, där allt en gång startade och De Två som är Ett vandrade sida vid sida. 

(En kosmisk symbol som betyder: Gemensamma ursprunget, roten, för alla framtider)


Mikael Kvist, författare och klärvoajant forskare och tekniker

___________________________

Läs mer om tidkrigen som varit och hur fredsrörelsen startade på Jorden med första föreningen av utomjordingar över gränserna – ljusa, grå och mörka i en samlad flotta till Moderns och naturväsens försvar och upprättelse. Du kan läsa om hela bakgrunden i böckerna Tidkrigarna I & II av Mikael Kvist: https://www.spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist 


I Facebook-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare kan du läsa högaktuella inlägg och ta del av andras upplevelser, reflektioner och diskussioner kring artikeln. Gruppen administreras Föreningen Mundum som samlar in gåvor till paranormal forskning och klärvoajanta studier.