söndag 27 juni 2021

Utomjordisk kosmologi - Konceptet Gud

Jag har sedan 1995 haft kontakt med uppemot 250 – 300 nya utomjordiska grupper per år. Detta har gett mig brett perspektiv på deras kosmologier. De skiljer sig från varandra men har vissa huvuddrag i fråga om konceptet Gud.

Religioner?

Man kan inte säga de är religiösa på mänskligt vis för de tror inte på någon gud, de har kunskap om sin gud. I vissa kulturer finns tillbedjan, i andra inte och i ytterligare andra kallar de det inte för gud. Jag kommer ge mig in på två huvudtyper av kosmologier. Fler finns men dessa två ger en bra bild över hur stora skillnader kan vara mellan dem. 

Revolution ger evolution

När utomjordingar blir rymdresande sker det en (r)evolution i sinne och tanke. Kalla det för den första stora medvetandehöjningen för en planets befolkning (en del skulle kalla det för att gå upp i 5D). Detta sker som en naturlig konsekvens av deras rymdresande. Resor med dimensionella skepp sker via portaler från deras planet och tar ingen tid för dessa orsakar rymdhopp mellan platser när portaler är förbundna. 


Rymdhopp ger medvetandehopp

När de gjort dessa hopp ett antal gånger börjar de till slut förlora alla begrepp för avstånd. Detta ger i sin tur att avståndet mellan sinnen upphör. Kalla det för att de blir telepatiska men det handlar om mer än så*. Det uppstår snabbt en kollektivitet i uppkopplingen mellan alla varelserna på en planet och det är i och med det, som hoppet upp till ett högre medvetandeplan uppstår. Det kan liknas vid att alla varelser, utan tekniska medel, får sin enskilda ”sinnesdator” uppkopplad till ”molnet”.  

Hur en gud blir till

Genom att uppkopplingen är utan teknik finns all information tillgänglig i sinnet i ögonblicket en fråga ställs. Alla varelser på planeten börjar tänka som en. Vissa utomjordiska raser behåller medvetenheten om sin kollektivitet medan hos andra börjar själva ”gemensamma servern i molnet” få sin egen medvetenhet. Denna medvetenhet är ”allvetande” och blir som en slags beskyddare över planeten och rasen. Allt gott så länge inte en konkurrent kommer in. 

Hur gudakrig startar

Har denna kollektiva medvetenhet utvecklat en personlighet kan den uppleva sig hotad av någon som vet mer eller vet annat än den själv vet. Då servrarna kan sägas var kodade i olika språk och icke kompatibla kan inte dialog föras. Då oändliga vetanden möts har de motsvarande gränslösa tankar – total utplåning av konkurrentens befolkning dödar guden (”servern”). Finns där olika raser på samma planet elimineras den andra rasen oftast redan innan de blir ett hot. 

Den andra formen av gud

Ett gudamedvetande enligt denna princip ovan uppstår alltså som en naturlig del av en teknisk evolution att bli rymdfarande med kolonier i galaxer. Denna form av gud kallas för kollektivt medvetande i vissa fall och i andra beskrivs den som en ”individ” eller ”medvetande” med allvetande förmåga**. Men det finns andra sätt en gud kan uppstå som genom det skapande Ordet. 


Ordet ett kosmiskt byggelement

Det är svårt att förklara vad ett Ord är för en människa men jag gör en summarisk beskrivning för att kunna fokusera på det andra gudsbegreppet. Ett ord i utomjordisk betydelse är en specifik vibration som kan ljudas (uttalas), skrivas som ett ord och men även flätas med medvetande och skapas me. Då Ordet vibrerar i kroppen hos den som uppfångat ordet blir det Ordet gudens namn (därför är en guds sanna namn hemligt)#. Ett skaparord kan man säga är en vibrationell grundsten på vars väv man med tanken kan bygga en verklighet. 

Stora i Orden men små på ...

De som fann Skapelseord gjorde det tidigt i begynnelsen då de flesta var oerfarna varelser. De hade inte lärt sig om sina egna inre känsloliv och känslobehov. Med de skapande Orden blev de fixerade utåt på vad de åstadkom och på sin makt över andra varelser. Uppskattning genom att bli sedda upp till blev den kärlek de hade lärt känna. Lovsånger och böner smorde dem på utsidan men inte inuti. En kvinna var något en skapare skapade sig lydig. Lydnad blev alltså den andra kärlek de kände till. Detta kom att prägla deras lagar de pålade befolkningen för att deras tanke-skapelse skulle hålla sig stabil. 


Straff och utveckling

Att tänka själv större än gudens verklighet straffades som hybris. Endast utvalda som guden litade på tilläts därför komma närmare (läs högre). Han höll sin kunskap förseglad med hjälp av lojal hierarki och initieringar (del-tecken av gudens ord). Genom att uppfylla de gudomliga lagarna kunde du växa i din roll i ”andlig utveckling”. Andlig utveckling fanns egentligen inte innan utan ett sätt belöna korrekt beteende. Den som brutit mot lagarna kallades för att ha söndrat gudens tanke (läs syndat) och straffades med kvarsittning eller förvisning. För att visa att detta rörde sig om ren rättvisa även från liv till liv infördes begreppet karma. Plötsligt skulle alla i skapelsen räddas med utveckling från sitt syndafall. 

Svart-sjuka och beskydd

Förbud att ha kontakt mellan skapelser (jämför med dimensioner) uppstod för att svartsjuka gjorde guden svart i ögonen när han såg en skapelse större eller vackrare än sin egen. På grund av underutvecklade inre känsloliv och självkännedom projicerade han detta och såg hotfullt mörker i den andre guden. Tydliga gränser sattes upp inom vilken befolkningen stod under gudens beskydd med hjälp av skyddssymboler och upprepade ord. Portaler förseglades och kosmos började stagnera i sina fria flöden. 


Full konkurrens

Vissa skapare drog sig tillbaka och blev passiva åskådare över sin sandlåda de lekt i. Hos andra började konkurrens utbryta om den ingrediens som alla behövde för att fortsätta skapa – Moderspolens kraft som gav liv. Krig utbröt både mot och om dem som bar detta i sina kroppar, naturväsen och i viss mån människor. Skrivna krönikor tillkom på grund av att de dimensionella resenärerna även reste i tid. Genom att ha skrivna krönikor omöjliggjorde de tidmanipulation för varandra. Krönikor förvarades i speciella bevakade bibliotek och sågs som statshemligheter till vissa delar. 

Ordet gav dem skaparmakt

De skapande orden gav upphov till olika vibrerande ljus som kan kallas färger, fast i människors ögon ter sig de flesta som vita eller gyllene, och ger därför sken av att de är från samma källa. I själva verket är gudars schismer upphov till motsvarande religionskrig här på Jorden. När de skapade skapade de inte bara materia, utan tid till materian som behövdes för att bära den. Alltså skapade de materiens begynnelse och hela dess vidd. Det gav dem själva intrycket av att de var begynnelsen till allt – ”Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”. Det som var före var inte tillåtet att tala om. Det står fullt korrekt att ”I begynnelsen var Ordet”, inte att i begynnelsen var gud. Det står till och med förtydligat att ”Detta var i begynnelsen hos Gud” (Se bilaga). 


Oerfarna och omogna

Man kan säga att gudar var vanliga ”människor” som ännu inte hade särskilt mycket livserfarenhet. De blev fixerade vid vad de åstadkom i det yttre och missade att mogna i sitt inre känsloliv. Kosmos största svartsjukeförklaring som även erkänner konkurrenter säger ”Du skola icke hava andra gudar jämte mig”. Skapare gjorde slut på sin skaparfärg eller så fann de inte längre någon yttre kompensation för sitt tomma inre och drog sig tillbaka – där går gränsen mellan en skapare (aktiv) och en gud (förvaltande). 

Göra sken av mer

Deras ofullkomlighet i sin fullkomliga upphöjelse var som sår ingen fick peta i (då blev de kallade för Satan om betyder anklagaren). För att säkra att de skulle slippa folks tankar fick ingen vet deras verkliga namn (Ordet uttalat), inte heller att de hade ett liv som vanlig före Ordet och deras sanna utseende skulle ingen se, bara skenet av deras ljus. Men var detta begynnelsen egentligen? Var kom Orden från? Det finns beskrivet i krönikeutdraget ”Det oundvikliga  mötet”. En del av detta håller på att uppenbaras nu i det kosmiska skifte som vi är mitt i. 


Pågående fortsättning

Det kosmiska paradigmskiftet innebär en ofantlig utvidgning bortom gamla gudar och uppenbarar kärlekssången varur de skapande orden en gång uppstod. Detta benämns som ”De Två som är Ett”. Mer om det i kommande artikel. Även en artikel om naturväsens kosmologi kommer framöver. 

* Jämför med upplevelsen hur det är att ”vara på samma våglängd” med en person.
** Detta medför att i princip har varje större utomjordisk grupp sin egen gud eller ”server”.
# Utomjordingar förstår inte vad Ordet är. Förstår de blir de de en Gud och blir Ordet. 

______________________ 

Bilaga 1

Johannes 1, Svenska 1917

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Detta var i begynnelsen hos Gud.
Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.
I det var liv, och livet var människornas ljus.
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

Bilaga 2

Johannes ord skvallrar avslöjande om Gud och om Orden följande:

  • I begynnelsen var Ordet – alltså Ordet var i begynnelsen, inte Gud.
  • och Ordet var hos Gud – därför blev han Gud. 
  • och Ordet var Gud – och detta stora från Begynnelsen identifierade han sig med och blev Ordet.
  • Detta var i begynnelsen hos Gud – alltså Guds begynnelse.
  • Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till – en förklaring att han inte hade kunnat skapat utan Ordet från Begynnelsen.
  • I det var liv, och livet var människornas ljus – vad ingen Gud vill kännas vid nämns här! Det var människornas ljus och liv guden fick i sin hand! Och ingen av gudarna har behandlat orden som Moderns barn gjort, som små levande varelser av eget liv. Det levande sagade Ordet till skillnad mot det kantiga krönikeskrivna.
  • Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed – en svartsjuk konkurrens­förklaring att den som guden tittat svart på inte har lyckats få större makt. 

______________________ 


Vill du läsa färska veckovisa inlägg av Mikael Kvist har du FB-gruppen 'Portaler och Dimensionella Besökare': https://www.facebook.com/groups/149044602660031 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar