fredag 17 september 2021

En utomjordisk avhandling om människans natur


Jag skall ger er sammandrag av en unikt utomjordiskt forskning som utförts för att förstå och analysera hur människor tänker och känner. Det är den första djupgående studien jag läst som gjorts av utomjordingar om människan och människans komplexa inre natur. Som forskare läser jag ofta rapporter, även utomjordiska. Det är otroligt spännande och jag skall försöka återge lättbegripligt. 

Vid första anblicken

Jag har bara dykt ner och läst delar av den men skummat viktiga avsnitt (jag fick den sent igår). Den är på nästan 480 sidor i ett format som påminner om Legal (alltså lite lägre och lite bredare än våra A4). Jag måste säga de har lyckats fånga människans komplexa inre natur på fantastiskt sätt som beskriver emotioner som lokala rörelser hos Källans Hav i en avskild inre kavitet (oregelbundet utrymme fast samtidigt ett resonans instrument). Det är en så bildrik approach att jag själv lätt känner igen. 


Det udda upplägget

Bildspråket gör att avhandlingen skulle kunna översättas till jordiska språk och även naturväsens språk. Den är även lätt att begripa för merparten av alla utomjordingar oavsett deras ursprung som land eller vattenvarelser och oavsett grad av eller till och med närmast obefintlighet av emotioner. Jag skulle vilja säga den är genialt utförd och ett typiskt fruktbärande resultat av de många åren av samarbete över gränserna som Förenade Flottan haft. Jag förundras också över den likheten arbetet har med det standardiserade upplägget som avhandlingar och forskningsrapporter har på Jorden. Jag anar ett eget syfte i detta, att det en dag avses publiceras på Jorden. 

En unik objektivitet

Det över lag fina med avhandlingen är att det finns inga som helst dömanden av människan och människans natur. Den är heller inte skriven ur ett ensidigt snävt utomjordisk perspektiv som ett lokalt utomjordiskt tankekollektiv innebär. Det finns ingen evolutionär värderande blick heller. Den är både vackert poetisk och vetenskapligt objektiv genom att den är underbyggd med studier och försök. Det är en snygg balans jag aldrig sett förut. Arbetet ser människan i sitt unika sammanhang i sin unika position i universum. 


På ytan mellan polerna

Jag vill poängterar att utgångspunkten för hela belysningen är tvåpolig, alltså både med Faderspols- och Moderspolsperspektiv. Det i sin tur ger förklaringarna ett flerdimensionellt djup som är lättbegripligt för många varelser. 

Varelser av olika element

Utomjordingars tillvaro och tankesätt är som luft av Faderspolen i jämförelsen och naturväsens är som vatten av Moderspolen. Utomjordingar har en lätt tillvaro med tankar som luft och kan med lätthet andas samma ”medium”. Naturväsens tillvaro är som att leva i ett stort varmt känslovatten som de med lätthet och nödvändighet utbyter med varandra. Människor är unika varelser som lever i gränsskiktet, på Ursprungsplanet, mellan de båda polerna och får genom det egenheter som att de lätt kan blåsa upp till storm på havsytan emellan polerna. Deras tankeprocesser är för stunden och växlar som väder. 

Instängda inuti sig själva

Naturväsen är långt känslosammare än den mest känslosamma människa för de har kropp som är anpassad för det. Ändå stormar de inte utan är bara fyllda för att inte säga överfyllda. Människor beskrivs i det här sammanhanget som varelser vars inre är avskilt från omgivande människor och ändå förbundna med. Man liknar en människas inre med hålighet eller kavitet inom vilken tankar och emotioner rör sig. De interagerar med tankarna och känslornas väggar och interagerar med varandra som vind ger våg och vice versa. 

Under-tryckta

Då människan inte är fullt vattenvarelse är den heller inte fullt medveten om sina egna inre känslorörelser. Ofta undertrycks de av luftens tanke element i försök till mindre inre storm. Samtidig med undertryckandet av känslovattnet blir individen mindre individ och re-agerar mer på andra människors omgivande mönster (läs våg-mönster). Det under-tryckta tenderar också bilda övertryck och explodera ut mot andra människor som trycker på tryck-känsliga punkter. 


Avancerade mätningar

Jag förstår inte fullt ännu hur de har utfört dem. De har alltså haft utrustning som kunnat mäta emotionella nivåer, mönster och interaktioner med kropp och tanke. De har mätt dem på liknade sätt som vi skulle mäta hjärnvågor fast med hänsyn till instrumentets form som ger resonanser, stående vågor etc så de har fått fram en vågbild eller mer korrekt en ljudbild. Fast detta är en vetenskaplig avhandling går det inte att undvika den poesi som blir av att beskriva människan som musikinstrument och som unik sång med egna karakteristika. Graferna ger bilder av vågresonanser och hålrum (kaviteter) och det ger helt ny mening åt att re-sonera. 

Vad är det som rör sig inom och emellan?

Dimensionella rörelser och interaktioner är det som rör sig inom och emellan varelser. Det är ett helt nytt sätt att se på det vi skulle kalla känslor, tankar eller ”energier”. Man ser alltså hur tankar uppstår i lättare dimensioners materia av Källans Hav och känslor i dem med högre densitet. Energier beskrivs som virvelbildningar emellan dem – Alltså inte som någonting separat. Tanke kan skapa energi genom sin rörelse men även materia. Tanke kan också skapa självinnehållande rörelse som får egen utgångspunkt inom och därför betecknas som intelligent liv. Självmedvetet liv är alltså tankerörelser inom en kavitet som genom reflektion mot dess väggar bildar en självuppfattning och utgångspunkt. 


Dynamisk interaktion 

Den här framställan innebär ett helt annat synsätt och inte minst dynamiskt. Det gör den användbar på alla former av liv och utmärkt i utbildningar av framtida diplomater så de har en teoretisk grund för hur olika varelsers resonemang och kommunikation fungerar. Kaviteten ändras med erfarenhet via vågor som omformar sin kust och i sin tur påverkar vågorna. Till slut uppnår de form som förstärker varandra och som konstruktivt bildar en världsbild men även låsta beteende mönster. 

Hanteringen av oberäknelig dynamik

Ett kapitel omfattar hanteringen av människan. I huvudsak innebär det att förebyggande släta ut de oberäkneliga stormar som kan uppstå, till längre varanden som är mer lika utomjordiska tillstånden i avsikt att bibehålla långsiktigt kontakt. Man har tagit fasta på devisen att människan väger mellan utloppet eller långa loppet. Utloppet förändrar resonansen för en viss tanke, ofta permanent. Den inre tankebyggnaden inom vilken känslor uppträder är förändrad och samma hårda reaktion är att vänta (besvikelse, harm, hot, försmådd och hämnd för att nämna några). Kan jämföras med att själva kustlinjen gjorts brant av det explosiva utloppet. 


Sjukdomsbeskrivningar 

Av en händelse slog jag upp den del som handlade om sjukdomsbeteenden (jag såg inte rubriken på kapitlet när jag bläddrade). Jag trodde först det var en sektion om andra riktigt skrämmande varelser jag tack och lov inte mött. Men jag blev misstänksam och undrade finns det verkligen så vidrig varelser. Så fel jag hade, det var människor som beskrevs. Kapitlet handlade om hur allvarliga farliga beteenden som att vilja döda, njuta jakt av försvarslös, och t.o.m i ett exempel tvinga en utsatt individ åse sina egna kroppsdelar bli till maträtter. Man har inte väjt för någonting och det är imponerande, även med jordisk standard. 

Fixeringar resultat av instängd självresonans

Jag tittade lite extra på fixeringar och fobier (fobier blir fixeringar i sig). De beskrivs som stående vågor inom som ger upphov till återkommande fixering. Det kan förenklat beskrivas som när det blir rundgång, alltså det tjuter i högtalarna för att ljudet återkallas tillbaka till mikrofonen som tar upp det igen så det blir rundgång med en extrem fixerad självgenererande ton i utrymmet (skallen istället för salen). Man beskriver det som självresonanser, egna tankar som väcker emotioner som i sin tur återstimulerar emotioner, genom mixen mellan luften och vatten i ett instängt utrymme. Ju mindre instängt desto mindre är chansen att de uppstår utan ”ebbar ut” istället. Ingen av beskrivningarna är egentliga sjukdomsbeskrivningar utan det är ord jag har valt. Tankemönster beskrivs på liknande sätt och ses som fyra väggar vilka alternerar som en slags bakgrundsrörelse vi skulle kalla omedveten. 


Yttre styrande kaoset

Avskildheten och isoleringen av de egna tankarna i människan innebär problem och hög styrbarhet av yttre kollektiva tankerörelser. På grund av omedvetenhet om kollektiva strömmar behärskar inte människor sin medfödda individualitet. De blir offer för trender och politiska modeåsikter. Belyst ur problematiken att utomjordiskt kontakta, behålla kontakt och i förlängning bli en bestående del av det kosmiska kollektivet är detta det största hindret till att initiera kontakt. Enskilda individer kan kontaktas men kollektivt är det inte möjligt utan att det uppstår ett kaos av virvlande åsikter som i många fall kommer både konfrontera mellan människor och mot de som kontaktar mänskligheten

Har människa en plats?

Ja, de har det och är särskilt användbara där instabilitet önskas, alltså där nyskapande nytänkande ger oväntade resultat. Bevakning är också möjligt, inte för säkerhet men för deras intuition, alltså omedveten vetskap om handlande baserat på tidigare emotionella erfarenheter hur individ av okänd natur fungerar. Detta kommer av tankeisolering och är en del av överlevnad att förstå och förutsäga en annan individs handlande baserat på få signaler och även döljande av dessa signaler. Döljande är beteenden lagt ovanpå beteende med avsikt att skada eller utnyttja. Det finns dessvärre också sätt att tänka, döma och bedöma, moraliskt, fördömande, sexuella synsätt som tar flera generationer innan kontinuerlig kontakt möjlig, alltså fullvärdigt medlemskap. 


Nulägesanalys av interaktion

I nuläget är andelen människor som skulle kunna klara av att etablera kontakt med utomjordingar för ömsesidigt långsiktigt utbyte inte ens en procent. Nu finns det modeller som kan utvärdera detta och beräkna efter. Få uppfyller kraven på tillräcklig öppenhet, bokstavligen, så deras tankehålrum varken rämnar eller paniksluter sig vid vidgning. Att inte klara de inre omvälvningar det medför skulle för flesta skulle innebära chocktillstånd och psykosnära tillstånd. (Jämför med verklighetsintrång i artikeln: http://omtiden.blogspot.com/2020/01/narkontakter-som-inte-rapporteras.html ). 


Den svåra balansen

Att förlora de inre resonansväggarna som isolerar de inre tankarna från de yttre har visat sig vara orsak till många psykoser. Tanken är van att finna vägg ”inom” och att tanken når, men är något den inte förstår. Det uppfattas som att falla handlöst i en skräckfylld tankerymd utan någon svartbotten. Detta eskaleras av emotionernas vatten och kan även uppfattas som att drunkna. Motsatsen är inte heller möjlig där personer är för rigida, tro sig veta, har moraliska normer men även andliga föreställningar. Tro det eller ej men nyandliga föreställningar är rigidare än de flesta förstår, även utan utvaldhet. De flesta av dessa är alltså borträknade för eventuellt kontaktande av Flottan. 

Förvandlingens och förberedelsens möda

Först efter tre generationer, på grund av den prägling generationer har på varandra, kommer det vara möjligt att sinnen omformats för att kunna fullt deltaga i universums planetära samverkan. Anledningen är också att människor kan orsaka skada. Utomjordingar är födda utan inre väggar, alla respekterar andras tankar och vet hur de håller sina för sig själva. De utbyter lätt utan att argumentera, det vill säga reagera med vågor. Ren skada mot individ, skada i grupp, eller ut-lopp mot, är förbjudna av den enkla orsaken att dessa var förr orsak till krig. Nu är krav på självkännedom och introspektion en kosmisk grundlag till fullt eget ansvar. 


Eftertankar om verket

Musik och dans har jag använt i diplomati och jag ser mer möjligheter genom detta verk. Källans sång, Källans dans kan förstås, musik kan skrivas som klingar emotioner och re-aktioner. Jag kan se kosmiska symfonier framför mig, skrivas av, med och för hela samlingar av raser och folk i Källans namn. Förvisso har uppstigning i universum bytts till nedstigning för samtliga men detta ger den en vetenskapliga förklaring till varför människor inte kan uppnå tankekoherens av de slag som krävs kollektivt för att byta medvetandenivå. Men det som återstår är framtidernas ödmjuka återvändande, innan det är försent. Vi är skapta för dynamik. Det som behövs för alla tiders sammangående till Ett. 

Hur evigheten består

En kroppslös existens med en jaguppfattning är inte möjlig. Alla medvetanden är självmedvetna i någon form och det innebär att deras tanke måste reflekteras tillbaka för att bilda en självuppfattning och en tanke innesluten avskild omgivningen och tomheten. Finns den inte ebbar den ut. Väggarna byggs av kroppen som i sin tur gör jaget. Utan reflektion upphör jaget och varat. Detta är obeskrivbart men det omvända är möjligt att greppa. Utan De Två som tillsammans är Ett skulle Alltet upphöra existera. 

Såklart de älskar varandra. Ständigt de reflekterar sitt allt i varandra i oändlig yta mellan Två hav. I varje sekund de säger med sin blick: ”Du är allt jag inte är. Du gör mig lev-ande. Du gör mitt hjärtas slag.” Deras resonans är Alltets dans. 


_________________________________ 

Få nyheter varje vecka i FB-gruppen Portaler & Dimensionella Besökare:
https://www.facebook.com/groups/149044602660031 

Läs Mikael Kvist banbrytande böcker:
https://spektra-art.se/webshop#!/products/bokpaket-tidkrigarna-i-och-ii-kvist https://www.bokborsen.se/?f=1&qs=SunMirror 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar