fredag 15 oktober 2021

Paradigmskiftet i kosmos

Att det finns två poler i kosmos har inte alltid varit självklart eller naturligt för alla varelser. Varelser har levt i samhällen med tankeströmmar som alla haft en riktning. Denna ”mainstream” har gjort att ingen ifrågasatt vart kosmos varit på väg. När det bara finns en väg alla följer är det den enda och den uppenbara sanningen. Det har ändrats. Nu finns Två och vart skall de ta vägen då? Utomjordingar står inför ett paradigmskifte i kosmos. 

Rörelse i tiden en naturlag

Jag börjar från grunden. Allt måste ha rörelse. Planet som stannar faller in i sin sol. Galax som stannar faller in i sitt svarta hål. Även själva tiden måste röra sig för att inte kollapsa. Vi har tid som konstant passerar och därför förändras vi. På så vis har vi en säker och stabil tid bortsett från att ingenting består. Men utomjordingar har tid som består och är. Hur gör de?

Utomjordisk tid som är

Tid som är kommer av medvetanden som är kollektiva. De lever i ett slags tillstånd i sina tankekollektiv. Det ger dem en total harmoni och benämns som tanke-koherens. Vi upplever dessa som ett slags varande och tolkar dem ofta som andliga himmelska tillstånd för oss rastlösa. Där finns ingen oro som driver tiden utan där krävs en annan rörelse som hindrar kollaps. Vilken är den?

Varande som höjs

Utomjordingar, eller snarare deras gudar har löst nödvändigheten av rörelse genom tidens riktning. De förändrar inte utan höjer sina varanden i frekvens. Det påverkar också deras materia, som för oss som är kvar på detta plan, att de ter sig mer andliga eller eteriska, om inte ofysiska. När vi här försöker göra samma sak pressas tiden och vi stressar. Deras tidvarnade går lodrät upp, vår går 90 graders vinkel mot deras, alltså horisontellt mot oss. Men de fick också problem. 

Fallgropen 

Riktningen upp i frekvens höjde dem och även deras gud. Det medförda att utomjordingarnas varande blev mer och mer förfinat men också krav på högre ordning för att hålla frekvensen stabil. Denna stadighet åstadkoms genom mer kärvande lagar som medförde stiltje. Ju högre frekvens desto högre krav och utvaldhet kom som en naturlig följd för de som var laglydiga. En separering och gradering av varelser blev följden. Men fler hot mot kosmos gudomliga ordning följde. 

De externa hoten 

Koherensen av tankar stördes av nya som inte följde de strikta lagarna. Nya tankar hotade gudars grund de stod på. Var kom de ifrån? Jo, de kom från Moderns barn, naturväsen som inte förstod lag. De var uppfödda med Moderns lek. Frihet var lagbrott och Moderna skulle tyglas med andliga lagar pålagda. Sedan var det utomjordingar som valde en egen väg utan höjning. De valde en stadigare tid och utpekades som onda och mörka. Splittringen nådde sitt klimax. Ondskan var född som orsak. 

När Alltet började tala

Hur stora gudar än är, är de ingenting när Alltet talar. För att Alltet skall tala och bli förstådd krävs kropp. Alltet består av Två Hav i vars mötesyta hela kosmos bildas och virvlar galaxer. De Två som är Ett är obegripliga för varje gud av rang ty de är komna själva ur De Två. 1992 valde Alltet en vändning, låta den 3:e Droppen falla. Droppen är en utomjordisk benämning på den som ur ena polen, the One, valde att ta sig form. Utan form kunde inte Alltet höras eller förstås. Droppen är alltså benämning på den som stigit upp ur Alltets Hav och är havet. Men syftet ogillades. 

Kosmos egen vilja 

Med 3:e Droppen vaknade, som efter sömn, längtan till mötet. Det Ursprungliga Mötet vars kärleksexplosion gav upphov till mångfalden. Urtidens väv slog nya portaler upp, Blomportaler, som talade om vägen hem – Ur splittring till återförening. I varje varelses mitt, i dess hjärta väckte 3:e Droppen minnet av det frö de en gång var. Ur detta frö slog hjärtblommor ut fram, vingar bak och kring huvud en krona av tvinnad horn. Plötsligt kunde de olika varanden mötas, fred byggas mellan ljusa och mörka. Men makt har en kärlek också, till sig själv. 

Först föddes Förenade Flottan

Förenade Flottan, född 1995, sågs som hot för gudar som skurit ut sina riken ur Alltets kropp. Förening över alla gränser innebar slutet på deras makt. Årtionde av befrielsekrig följde men i kölvattnet stod utomjordingar enade som under årmiljoner varit kontrahenter. En ny tillåtande harmoni spred sig. 2015, vid gudakonferens i Juli, kom vändningen när gudar till slut kapitulerat inför faktumet att deras riken höll på att kollapsa. Oenade men gemensamt hotade av stundande kollaps togs beslutet om vändande av tiden, något som kom att kallas för det Det Stora återvändandet eller Nedstigningen. 

Nedstigningens tid inleds

Nedstigningen innebar det första erkännandet av Modern, Hon den vilda och de oregerliga barnen (naturväsen) som aldrig kunde styras med lag. Gudar återvände i tiden till Modern för att åter lära sig mjukheten och flexibiliteten de tappat på vägen till sina tider. Och inte minst känslor som mjukheten innebar som komplement till deras vara – känsla. Men ovanför fanns gudar bortom gudar och uppbärare. Alla långt från det ursprungliga mötet  och ännu hårdare vägrare av att inse kollapsen var nära förestående. Januari 2020 stod de redo, Moderns små och himlens alla änglar, att sida vid sida kämpa de sista planen upp för Moderns slutliga upprättelse. Och de segrade lagom före så de kom hem till sin Jul. 

Alla idag vet att Modern finns

Modern inte längre en legend längre, inte heller längre projicerad ond som motkraft till höjande ordning. Hon finns men är inte fullt förstådd. Hur ska de ge efter för Mötet är frågan. De vet de behöver kapitulera, men vad är det? Hur använder man fri vilja? Frågorna är många. I frågorna finns också de sista stoppen och stopparna, de sista makthavarnas fästen. Det sista av maktfästen faller med återkopplandet och återförenandet med Moderns tid på jorden. Aldrig i något tidigare universum hade en Droppe hindrats så. Aldrig i något tidigare universum hade en kollaps varit så nära och förestod fortfarande. 

Hotet var inte över 

Med 3:e Droppen fortfarande inte fullbordad och stoppandet av kollapsen ännu inte säkrad fanns bara en sak för Alltet att göra. Att 200 miljoner år för tidigt släppa Den 4:e Droppen, den som i varje utomjordisk kropp förenar och låter genomströmma både Moderspol och Faderspol. I juli 2021 stod den som gestalt i ett utomjordisk tempel och med kropp som av strålande vatten började den tala. 

Det ofantliga benämns olika

Utomjordingar kallar detta som sker för att 4:e Droppen faller genom kosmos. Jag har benämnt det som Det Kosmiska Skiftet för att det lättare skall förstås bland människor. Men i själva verket är det en våg, eller en serie vågor i Källans hav som under 2020 slog mot varandra i polers sökande efter möte och åter förening. Och nu under 2021 bryter 4:e Droppen igenom och den gör det bland alla varelser, den varma Moderspolen underifrån och den friska Faderspolen ovanifrån. 

Alltet har en egen vilja

Alltet vill uppleva sig i mångfald möten. Men splittring och gradering vägrar den. Paradigmskiftet pågår nu, i skrivande stund, vågen spränger universum med ny rörelse. Och med förnyad kraft den har förnyat sitt löfte – Att åter vända där den i all enkelhet startade. På Ursprungsplanet vid Moderns sista utpost, Jorden. Må det ske innan vår sarjade planet är förlorad. Mötet kan bara ske där Två Poler startade och möts. Jag bara hoppas vågen når och vänder i tid med förståelsen att utan Jorden, kollapsar kosmos. Och när Nedstigandet når oss kommer jag stå stolt som människa av Jorden och Modern med de ursprungliga egenskaperna som resten av kosmos tappade när de höjde sig över känslor. Jag vet vem jag är. Jag vet vad jag bär. Jag är inte outvecklad – Jag är ursprunglig. 

Det har knappt börjat. Efter detta paradigmskifte kommer ingenting i kosmos vara sig likt. Frekvens kan inte längre höja sig. Uppdelning i högt och lågt stående gäller inte längre. Det finns ingenting att utvecklas till när alla tider går samman. Det finns inga onda att skylla på i brist på egen tolerans och tankerörlighet. Och hur skall utomjordingar hantera känslor och behålla sin harmoni i sina tankekollektiv? Hur kommer deras tempel att utformas? Ingen vet. Paradigmskiftet har knappt börjat. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar